Veličina M.O. DSHV-a određena je na temelju:

 1. Brojnosti članova DSHV-a u M.O. DSHV-a
 2. Rezultatima na izborima u samostalnom nastupu ili koaliciji
 3. Ostvarenim rezultatima na prikupljanju potpisa na 3 razine

Izbori u M.O. DSHV-a moraju da se završe do 31.12.2011 godine. Članovi M.O. DSHV-a koji ne održe izbore neće moći biti birani na Skupštini, niti će imati svoga predstavnika u Vijeću DSHV-a.

 

VELIKE MJESNE ORGANIZACIJE DSHV-a

 

R.br. Mjesne organizacije Broj Vijećnika na XI. Skupšt. DSHV Kandidati na XI. Skupštini za nove čl. Vijeća
1. Tavankut 20 Predsj. MO izravno 2 kandidata idu na izbore
2. Gat-Ker 20 Predsj. MO izravno 2 kandidata idu na izbore
3. Sonta 20 Predsj. MO izravno 2 kandidata idu na izbore

SREDNJE MJESNE ORGANIZACIJE DSHV-A

R.br. Mjesne organizacije Broj Vijećnika na XI. Skupš. DSHV Kandidati na XI. Skupštini za nove čl. Vijeća
1. Bački Monoštor 15 Predsj. MO izravno 2 kandidata idu na izbore
2. Stari Žednik 15 Predsj. MO izravno 2 kandidata idu na izbore
3. Mali Bajmok – Novo  selo 15 Predsj. MO izravno 2 kandidata idu na izbore

 

MALE MJESNE ORGANIZACIJE DSHV

R.br. Mjesne organizacije Broj Vijećnika na XI. Skupš. DSHV Kandidati na XI. Skupštini za nove članove Vijeća
1. Vrbas 5 Predsjednik M O izravno
2. Bačka Topola 5 Predsjednik MO izravno
3. Vrdnik 5 Predsjednik MO izravno
4. Stanišić 5 Predsjednik MO izravno

MJESNE ORGANIZACIJE DSHV – normalne veličine

R.br. Mjesne organizacije Broj Vijećnika na XI. Skupš.

DSHV

Kandidati na XI. Skupštini

za nove čl. Vijeća

1. Aleksandrovo 10 Predsjednik MO izravno
2. Sjever – Jug 10 Predsjednik MO izravno
3. Palić 10 Predsjednik MO izravno
4. Mala Bosna 10 Predsjednik MO izravno
5. Đurđin 10 Predsjednik MO diretno
6. Bikovo 10 Predsjednik MO izravno
7. Bajmok 10 Predsjednik MO izravno
8. Ljutovo 10 Predsjednik MO izravno
9. Bački Breg 10 Predsjednik MO izravno
10. Bezdan 10 Predsjednik MO izravno
11. Sombor I 10 Predsjednik MO izravno
12. Sombor II 10 Predsjednik MO izravno
13. Sombor III. 10 Predsjednik MO izravno
14. Vajska 10 Predsjednik MO izravno
15. Srijemska Mitrovica I. 10 Predsjednik MO izravno
16. Srijemska Mitrovica II. 10 Predsjednik MO izravno
17. Novi Sad 10 Predsjednik MO izravno
       
       

 

 1. VIJEĆE DSHV-a čine: Predsjedništvo DSHV-a, po funkciji predsjednici MO-a i 11 članova koji se biraju na samoj Skupštini – teritorijalna zastupljenost, 5 iz Subotice, 2 Sombor + 2 Podunavlje + 2 Srijem.
 2. PS Predloženi broj vijećnika na XI. Izbornoj skupštini DSHV-a je i maksimalan broj za svaku MO DSHV-a. Ukoliko naka od pomenutih MO DSHV-a smatra da je broj vijećnika na XI. izbornoj skupštini prevelik predsjednik MO DSHV-a će na samoj sjednici Vijeća odrediti broj sudionika iz svoje MO DSHV-a. Svaka treća osoba koja se predlaže mora biti žena.

 

REKAPITULACIJA PRIJEDLOGA BROJA VIJEĆNIKA NA XI. IZBORNOJ SKUPŠTINI DSHV

 1. Predsjedništvo i Vijeće DSHV-a                            52
 2. Velike mjesne organizacije                                   62
 3. Srednje mjesne organizacije                                45
 4. Mjesne organizacije normalne veličine              190
 5. Male mjesne organizacije                                     10

UKUPNO:          357 vijećnika na XI. Izbornoj skupštini

 

IZBORI ZA NOVO PREDSJEDNIŠTVO DSHV-a

Članovi Predsjedništva DSHV-a su:

 1. Predsjednik
 2. Zamjenik predsjednika
 3. Predsjednici podružnica Subotica, Sombor, Južno Podunavlje i Srijem
 4. Predsjednik Mladeži
 5. Predsjednica Foruma žena DSHV-a
 6. Pet članova koje predloži predsjednik a Skupština potvrdi
 7. Pet članova koji se biraju na samoj Skupštini na prijedlog izaslanika na Skupštini

 

Svaka treća osoba mora biti pripadnik manje zastupljenog spola.

 

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA DSHV-a

-         Kandidata za predsjednika DSHV-a može predložiti:

-         A. Predsjedništvo i Vijeće DSHV-a

-         B. Odbor Podružnice.

-         Kandidat mora izbornom povjerenstvu  predati listu s potpisima najmanje 50 izaslanika na Skupštinu.

-         Glasovanje je tajno a predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

 

IZBORI U MJESNIM ORGANIZACIJAMA DSHV-a

 

-         Kandidate za predsjednika i članove Odbora MO-a može predložiti svaki član MO DSHV-a pisanim putem ili usmeno na Skupštini dizanjem ruke.

-         Predsjednik MO DSHV-a se bira većinom od ukupnog broja članova Mjesne organizacije.

-         Ostali članovi MO su: dopredsjednik, tajnik, rizničar i tri člana, koji se biraju većinom glasova nazočnih.

-         Na Skupštinama MO DSHV-a bira se:

 1. Izbor novog predsjednika MO
 2. Izbor novog rukovodstva MO
 3. Izbor Vijećnika za XI. Izbornu skupštinu DSHV-a po redoslijedu iz tablice br. 1.
 4. Izbor kandidata za novo Vijeće DSHV-a (tamo gdje je potrebno vidi tablicu br. 1)
 5. Izbor vijećnika za Izbornu skupštinu Podružnice DSHV-a po rasporedu iz tablice br. 1.
 6. Izbor kandidata za novo Predsjedništvo podružnice (prijedlog je da se biraju kandidati koji nisu ujedno i kandidati za novo Vijeće i Predsjedništvo.

Izbori u MO DSHV-a moraju biti završeni do 31. XII. 2011 godine.

 

 

IZBORI U PODRUŽNICAMA

-         Kandidata za predsjednika Odbora Podružnice prijedložiti:

 1. Odbor Mjesne organizacije
 2. Odbor Podružnice

-         Kandidat za predsjednika Podružnice mora Izbornom povjerenstvu predati listu s 15 potpisa potpore

-         Predsjednik Odbora Podružnice predlaže dopredsjednika Odbora Podružnice

-         Predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Skupštine Podružnice.

 

Prijedlog za datume održavanja Skupština Podružnica:

 

 1. Subotica                                 20.01.2012.
 2. Sombor                                  27.01.2012.
 3. Južno Podunavlje                   03.02.2012.
 4. Srijem                                    10.02.2012.

 

Prijedlog za održavanje velike XI. Izborne skupštine DSHV-a  24.02.2012 (petak) ili 26.02.2012 (nedjelja) u Subotici u Velikoj vijećnici stare Gradske kuće.

Svaki treći član odbora podružnica mora biti žena.

 

Zamjenika i 5 dopredsjednika DSHV-a bira Vijeće DSHV-a  na konstitucijskoj sjednici Vijeća, većinom od ukupnog broja članova Vijeća.

Kandidate predlaže predsjednik DSHV-a iz redova članstva Predsjedništva DSHV-a.

Glasovanje je po pravilu javno osim ako Vijeće ne odluči da se glasuje tajno.

 

Ostavite komentar