Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova i članka 7. stavak 2.  Statuta Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Predsjedništvo Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na sjednici održanoj 13.  svibnja 2011.  usvojilo je:

 

PLAN DJELOVANJA S POSEBNIM MJERAMA ZA POTICANJE I UNAPREĐENJE RAVNOMJERNE ZASTUPLJENOSTI ŽENA I MUŠKARACA U TIJELIMA STRANKE I PRIGODOM PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ZASTUPNIKA ZA RAZDOBLJE 2011-2015.

 

Ovim Planom djelovanja utvrđuju se mjere i aktivnosti, kao i zaduženja i rokovi za njhovu provedbu u cilju poticanja i unapređenja ravnomjerne zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i prigodom predlaganja kandidata za izbor zastupnika i odbornika.

 

Plan djelovanja utvrđen je sukladno Ustavu Republike Srbije ( članak 100. stavak 2.), Zakonu o ravnopravnosti spolova, Zakonu o izboru narodnih zastupnika, Zakonu o lokalnim izborima i Statutu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

 

I.         Ranomjerna zastupljenost žena i muškaraca u tijelima stranke:

 

Unutar stranke pažljivo se pristupa organiziranju i održavanju rodnog dijaloga i vodi se računa o potrebama i obvezama ravnomjerne zastupljenosti u izvršnim tijelima Stranke, ostalim tijelima Stranke, lokalnim organizacijama, i drugim mjestima na kojima Stranka svojim radom utječe na provedbu programa. Politički angažman Stranke počiva na slobodi, ravnopravnosti i pravednosti kao i na poštivanju Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminiranosti žena kao i poštivanje ciljeva Ujedinjenih nacija među kojima je i ravnopravnost spolova.

 

Sukladno članku 7. stavak 3. Statuta Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, u ostvarivanju programskih načela Stranka se koristi demokracijskim i nenasilnim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstima, ne prihvaćajući nedemokracijske nasilne metode te s tim u svezi vodi se stalni tematski rodni dijalog među odgovarajućim tijelima Stranke uz sastavljanje zaključaka i izvješća o prednostima i preprekama ravnomjernoj zastupljenosti žena i muškaraca.

 

Tema dijaloga je položaj, broj i uloga te poticanje motiviranosti (prvenstveno žena) i muškaraca u tijelima Stranke, najmanje jednom godišnje u okviru točke dnevnog reda Vijeća stranke.

 

Sukladno Statutu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini može se formirati radno povjerenstvo  koje će pripremati za Predsjedništvo Stranke informacije o zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima Stranke, kao i o njihovom sudjelovanju  i provedbi stranačkih odluka i aktivnosti.

 

Forum žena DSHV–a (ili neko drugo tijelo koje Stranka ovlasti) ima obvezu predlaganja mjera za sva tijela i organizacije Stranke u koliko u istima nije moguće postići ravnomjernu zastupljenost. Posebne mjere moraju sadržati izvješće o razlozima koji vode ka tome da je ne moguće ostvariti ravnomjernu zastupljenost oba spola kao i procjenu situacije, prijedlog mjera koje se trebaju primjeniti i rokove u kojima razlozi za nepostojanje ravnomjerne zastupljenosti mogu biti otklonjeni.

 

Usuglašavanje akata i dokumenata Stranke s obvezama ravnomjerne zastupljenosti.

 

II.        Ravnomjerna zastupljenost prigodom predlaganja kandidata za izbore zastupnika i odbornika:

 

Ako rezultati izbora i političke okolnosti to omogućavaju, Predsjedništvo Stranke  određujući kandidate  koji ispunjavaju stranačke uvjete za dužnosnike u tijelima državne vlasti, javnim poduzećima i ustanovama, između ostalog vodi računa o neophodnosti postizanja ravnopravnosti spolova.

 

Forum žena, odnosno ovlašteno tijalo Stranke, ima obvezu pratiti primjenu izbornih zakona na svim razinama  glede ravnomjerne zastupljenosti prigodom predlaganja kandidata, pratiti zakonodavstvo i pripremati prijedloge  za izmjene i dopune  unutarstranačkih akata kao i provoditi informativne kampanje unutar Stranke o prednostima ravnomjerne zastupljenosti u svim predstavničkim tijelima.

 

Tijekom četverogodišnjeg razdoblja (2011-2015.) neophodno je pratiti provedbu Plana i skupljati sve raspoložive podatke  u cilju stvaranja baze kako bi se došlo do ravnomjerne zastupljenosti na mjestima gdje je nema bez obzira na propise kao i kako doći do učinkovitijeg načina ostvarivanja ravnomjerne zastupljenosti na mjestima gdje postoji.

 

Po potrebi, utvrđujući izbornu listu kandidata za zastupnike i odbornike u Narodnoj skupštini, skupštini autonomne pokrajine i  skupštini jedinice lokalne samouprave, Predsjedništvo Stranke može utvrditi odgovarajuću ravnomjernu zastupljenost spolova koja može podrazumijevati i utvrđivanje kvota zastupljenosti spolova na listi većih od onih koje nalažu zakonska rješenja odnosno odredbe odgovarajućeg propisa kojim se reguliraju pokrajinski odnosno lokalni izbori.

 

III.      Ciljevi u naredne četiri godine (2011-2015.)

 

- poticati i hrabriti žene na prihvatanje  javnog i političkog angažmana;

- ravnopravno sudjelovanje oba spola u donošenju odluka;

- ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena u svim tijelima i na svim razinama Stranke;

- ravnopravna zastupljenost muškaraca i žena u svim predstavničkim i izvršnim tijelima;

- jačanje postojećih i uspostavljanje novih mehanizama  za očuvanje odnosno postizanje rodne ravnopravnosti;

- primjena modela ravnomjerene zastupljenosti prigodom kandidiranja za izbore;

- donošenje mjera za smanjenje predrasuda o ulozi žene u politici i potrebi ravnomjernosti u odlučivanju;

 

 

U Subotici,

13. svibnja 2011.  godine

 

PREDSJEDNIK DSHV

dipl.ing. Petar Kuntić