PREDSJEDNIŠTVO DSHV-a

 

Izvod iz Statuta:

 

Članak  38.

 

Predsjedništvo DSHV-a je političko tijelo DSHV-a.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini i vijeću DSHV-a.
Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine i mogu ponovno biti birani.
Članovi Predsjedništva su:
- predsjednik;
- zamjenik predsjednika;
- 10 članova, od kojih 5 članova bira Skupština, a 5 članova Predsjedništva  koje predloži predsjednik DSHV-a, a Skupština potvrđuje;
- i članovi po funkciji i to predsjednik Mladež DSHV-a, predsjednica Foruma žena DSHV-a  i predsjednici podružnica.

 

Članak  39.

 

Predsjedništvo DSHV-a:
- utvrđuje i vodi politiku stranke između dva zasjedanja Vijeća DSHV;
- izvršava odluke Skupštine i Vijeća;
- donosi odluke i zauzima stavove o aktualnim političkim i drugim pitanjima;
- procjenjuje rad stranačkih dužnosnika u tijelima vlasti;
- analizira provedbu izbornih ciljeva i strategije DSHV-a;
- donosi Poslovnik o radu, upute o prijamu novih članova, o postupcima pri izlasku iz DSHV-a, o  sačinjavanju godišnje analize rada mjesnih organizacija i podružnica, propisuje formu i sadržaj članske iskaznice;
- donosi odluku o visini članarine;
- donosi odluke o najmu, renoviranju i opremanju stranačkih prostorija;
- utvrđuje godišnji financijski plan;
- vodi kadrovsku politiku stranke;
- briše članove iz evidencije članstva u DSHV-u;
- na prijedlog predsjednika utvrđuje resorna zaduženja dopredsjednicima;
- priprema prijedloge odluka koje donose Vijeće i Skupština DSHV-a;
- utemeljava komisije kao savjetodavna tijela.

 

Članak 40.

 

Predsjedništvo DSHV-a radi u sjednicama.
Sjednice Predsjedništva DSHV održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno  osim u mjesecu kada zasjeda Vijeće.
Sjednicu Predsjedništva DSHV saziva predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.
Sjednica Predsjedništva DSHV mora se sazvati kada to traži jedna trećina Predsjedništva, ili  pojedina podružnica, ili najmanje 10 članova Vijeća ili Nadzorni odbor.
O sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik.

 

 

ČLANOVI  PREDSJEDNIŠTVA MANDAT 2015. – 2019.

 

Tomislav Žigmanov – predsjednik DSHV

Dopredsjednici

 

Subotica – Mirko Ostrogonac;

Sombor  -  Antun Borovac;

Južno podunavlje – Željko Pakledinac;

Srijem – Krunoslav Đaković.

 

Članovi predsjedništva

 

Vladislav Horvacki

Mladen Petreš

Klara Dulić

Ankica Jukić Mandić

Renata Kuruc

Snežana Periškić

Grgo Horvacki

Zoran Čota

Andrija Ađin

Damir Pismestrović

Ivan Ušumović