VIJEĆE  DSHV – a

 

 

Izvod uz Statuta:

Članak  35.

Vijeće je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u DSHV-u između dva zasjedanja Skupštine.
Predsjednik DSHV-a je ujedno i predsjednik Vijeća DSHV-a i Predsjedništva.
Sjednicama Vijeća predsjedava predsjednik ili zamjenik predsjednika DSHV-a.
Redovite sjednice Vijeća održavaju se najmanje jednom u 3 mjeseca, a saziva ih predsjednik DSHV-a.
Izvanredne sjednice održavaju se po potrebi na prijedlog Predsjedništva, trećine članova Vijeća  ili svih odbora podružnica.
… …

Članak 36.

Vijeće DSHV-a:
- provodi odluke Skupštine i utvrđuje politiku stranke:
- na prijedlog predsjednika DSHV-a iz redova članova Predsjedništva bira zamjenika predsjednika i 5 dopredsjednika;
- na prijedlog predsjednika DSHV-a bira i razrješava tajnika stranke;
- razmatra i usvaja godišnje izvješće predsjednika DSHV-a o radu stranke;
- donosi pravilnike o izborima u DSHV-u, stegovnoj odgovornosti, članarini i Poslovniku o radu;
- donosi izborni program, odlučuje o sudjelovanju na izborima i imenuje izborni stožer;
- odlučuje o izbornim i predizbornim koalicijama;
- utvrđuje, na prijedlog Predsjedništva, liste kandidata za Skupštinu Srbije, AP Vojvodine, lokalnih samouprava, kandidate za izvršnu vlast i daje suglasnost odborima podružnica na liste kandidata na lokalnim izborima;
- analizira rezultate izbora;
- donosi odluke o žalbama kao drugostupanjsko tijelo;
- donosi proračun prihoda i rashoda i odobrava završni račun;
- imenuje i razrješava glavnog urednika i članove redakcije stranačkog glasila „Glas Ravnice“;
- odlučuje o imenovanju urednika „web“ stranice DSHV-a;
- odlučuje o suradnji sa srodnim političkim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
- odobrava planove aktivnosti odbora podružnica;
- donosi odluku o prestanku rada podružnice DSHV-a;
- formira povjerenstva i komisije;
- kooptira, na prijedlog odbora podružnica i Predsjedništva, nove članove Vijeća, dopredsjednike DSHV-a najviše do jedne trećine članova Vijeća;
- pokreće pitanje nepovjerenja predsjedniku stranke i upućuje prijedlog Skupštini za njegovom smjenom na izvanrednoj Skupštini;
- pokreće pitanje nepovjerenja i smjenjuje dopredsjednike, članove predsjedništva i Vijeća;
- odlučuje o zasnivanju radnih odnosa;
- odlučuje o kupnji osnovnih sredstava i otuđenju istih;
- odlučuje o spajanju i razdvajanju mjesnih organizacija u cilju efikasnijeg rada DSHV-a;
- donosi prijedlog o prestanku rada DSHV-a i upućuje Skupštini na usvajanje;
- obavlja i druge poslove u skladu sa programom, Statutom i odlukama Skupštine DSHV-a.

Za donošenje odluke o smjeni dopredsjednika i za pokretanje postupka nepovjerenja predsjedniku stranke, potrebno je da za to glasuje većina ukupnoga broja članova Vijeća.
Za donošenje prijedloga o prestanku rada DSHV-a, potrebna je dvotrećinska većina ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 37.

Vijeće DSHV-a čine:
- Predsjedništvo DSHV-a;
- 11 vijećnika izabranih od strane Skupštine DSHV-a;
- po funkciji predsjednici mjesnih organizacija.

Ukoliko između dva zasjedanja Skupštine dođe do formiranja novih mjesnih organizacija,  njezin predsjednik sudjeluje u radu Vijeća do izbora za člana Vijeća na prvoj narednoj Skupštini DSHV.

 

 

Članovi Vijeća DSHV-a mandat  2015 – 2019.

 

Jasmina Benke - Subotica

Neven Orčić – Subotica

Ivan Stipić Braco - Subotica

Slaven Dulić – Subotica

Darko Sarić Lukendić – Subotica

Marinko Miković – Subotica

Branko Ivković – Subotica

Snežana Tucić – Subotica

Grgo Kujundžić – Subotica

Željko Rajčić – Subotica

Vicko Marko - Subotica

Marinko Jadrijević - Subotica

Josip Petreš - Subotica

Mirko Ostrogonac - Subotica

Ivan Ušumović - Subotica

Aleksandar Lakatuš – Zrenjanin

Josip Laslo – Sombor

Antun Borovac – Sombor

Snežana Periškić – Bački Monoštor

Ivan Karan – Stanišić

Andrija  Ađin – Sonta

Željko Pakledinac – Vajska

Ivan Majić – Odžaci

Petar Pifat – Petrovaradin

Zlatko Načev – Sremska Mitrovica

Damir Pismestrović – Sremska Mitrovica

Ivan Čović – Subotica

Matilda Pelhe - Subotica

Petar Ezgeta - Subotica

Tome Vojnić Mijatov - Subotica

Damir Sudarević - Subotica

Igor Terzić – Bački Monoštor

Stipan Kovač – Bački Monoštor

Mario Jakšić – Sonta

Josip Hodak – Šid

Mato Groznica – Golubinci

Krunoslav Đaković – Sremska Mitrovica