PODRUŽNICE

 

 

Izvod iz Statuta:

 

Članak  24.

Podružnice DSHV-a kao ustrojstvene jedinice DSHV-a, ustrojavaju se odlukom Predsjedništva DSHV po pravilu na području jedne općine.
Podružnice se mogu osnivati ukoliko na području djeluju najmanje 2 mjesne organizacije.
Odlukom predsjedništva DSHV-a mjesna organizacija s područja druge općine može postati dio  podružnice, do formiranja podružnice na području njene općine.
…  …

 

Članak 25.

Podružnica DSHV-a:
- bira i opoziva članove tijela podružnice;
- koordinira rad mjesnih organizacija;
- potiče i pomaže osnutak novih mjesnih organizacija;
- promiče programske ciljeve, interese i vrijednosti DSHV-a na svom području;
- provodi politiku, odluke i zaključke viših tijela DSHV-a;
- sudjeluje u rješavanju pitanja značajnih za područje grada ili općine;
- predlaže kandidate za tijela lokalne samouprave i daje im upute za rad;
- surađuje s drugim strankama na području grada i općine, ako je takva suradnja sukladna politici  DSHV-a  i po odobrenju Predsjedništva DSHV-a.

 

Članak 26.

Tijela upravljanja podružnicom su Skupština i Odbor podružnice.
Skupštinu sačinjavaju izaslanici mjesnih organizacija.
Broj izaslanika određuje Vijeće stranke na temelju broja članova u mjesnoj organizaciji s uredno podmirenom članarinom.
Skupština može biti redovita i izvanredna.
Mandat skupštine je 4 godine.
Skupštinu saziva i njome predsjedava predsjednik podružnice.