Poslovnik o radu Skupštine DSHV-a

Na temelju članka 33. stavak 1. alineja 7,i članka 53. stavak 3. Statuta Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine,Skupština Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini održana 02.03.2008.godine donijela je

POSLOVNIK O RADU  SKUPŠTINE
DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI

Članak 1.

Ovim Poslovnikom, regulira se način rada Skupštine Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (u daljem tekstu DSHV).

Članak 2.

Rad Skupštine je javan i dostupan svim sredstvima javnog informiranja i gradjanima.

Članak 3.

Skupštinu DSHV saziva Vijeće sukladno Statutu DSHV-a.
Skupština može biti redovita ili izborna (u daljnjem tekstu: skupština).

Članak 4.

Radom Skupštine rukovodi radno Predsjedništvo od 5 članova, čiji se izbor vrši aklamacijom na prijedlog člana zaduženog za otvaranje Skupštine, a istovremeno se bira i zapisničar i dva ovjerivača zapisnika.

Članak 5.

Radno Predsjedništvo predlaže tri člana Verifikacijske komisije koji se biraju aklamacijom.

Članak 6.

Verifikacijska komisija podnosi Izvješće i utvrđuje da li Skupština može punovažno odlučivati.

Članak 7.

Po svim točkama dnevnog reda radno Predsjedništvo otvara raspravu.

Članak 8.

Svaki član DSHV-a ima pravo da prisustvuje radu Skupštine na osnovu javne obavijesti, gosti i simpatizeri takodje mogu prisustvovati radu Skupštine.

Članak 9.

Pravo glasovanja na Skupštini imaju samo izaslanici izabrani u svojim mjesnim organizacijama, te članovi Predsjedništva i članovi Vijeća, a prema spisku delegata izabranih po mjesnim organizacijama i od strane Predsjedništva i Vijeća DSHV-a.
Glasovanje je javno, osim izbora za dužnosnike koje je tajno.

Članak 10.

Kandidacijska komisija na temelju prijedloga dobivenih od mjesnih organizacija,
podružnica, Mladeži DSHV-a, Foruma žena DSHV-a, kao i svojih prijedloga, sačinjava prijedlog liste kandidata za pojedina tijela DSHV-a.

Članak 11.

Za funkciju predsjednika DSHV-a, kandidat za tu funkciju, u svoj kratki životopis mora priključiti i potpise najmanje 50 izaslanika koji podupiru kandidaturu.

Članak 12.

Kandidacijska komisija će po prijedlogu izaslanika, pored imena i prezimena kandidata za dužnosnike naznačiti i mjesnu organizaciju odakle potječe kandidat.

Članak 13.

Na temelju dobivenih prijedloga od Kandidacijske komisije Izborna komisija će sačiniti glasačke listiće, na kojima će kandidati za dužnosnike biti upisani abecednim redom prema imenu i prezimenu i pored imena i prezimena napisat će se i mjesto iz koje mjesne organizacije potječe kandidat.

Članak 14.

Na glasačkom listiću će biti naznačen i broj dužnosnika koji se bira, uz napomenu teritorijalne zastupljenosti, tako da svaka podružnica ima pravo na odredjeni broj kandidata za pojedine organe upravljanja DSHV-om, a izabrani će biti oni kandidati koji dobiju najviše glasova.
Nevažeći glasački listići su: prazni, precrtani i išarani listići.
Važeći je glasački listić onaj na kojem su rukom dopisana imena, ali se ta dopisana imena neće uzeti u obzir.
Ako je na glasačkom listiću zaokruženo više imena nego što se bira, listić je nevažeći.

Članak 15.

Prije glasovanja za Predsjednika stranke mora se omogućiti pravo svakom kandidatu da iznese svoj program za rad stranke, s tim što izlaganje ne može potrajati dulje od 20 minuta. Izaslanici imaju pravo diskutirati najdulje 5 minuta, a replicirati najdulje 3 minute.

Članak 16.

Izborna komisija će podijeliti izaslanicima glasačke listiće a nakon obavljenog glasovanja iste će sakupiti i na temelju istih utvrditi rezultate glasovanja i objaviti sastav pojedinih organa upravljanja DSHV-a.

Članak 17.

Za održavanje reda na Skupštini stara se radno Predsjedništvo i redarska služba.

Članak 18.

Za povredu reda u toku rada Skupštine radno Predsjedništvo izriče prvo:
a)  javnu opomenu,
b)  oduzima riječ i
c)  udaljava iz dvorane.

Članak 19.

U slučaju da za vrijeme trajanje rada Skupštine dođe do incidentnog događaja predsjednik radnog Predsjedništva privremeno prekida rad sjednice i određuje stanku, kao i duljinu stanke.

Članak 20.

Prekid Skupštine ili stanka se mora zapisnički evidentirati.

Članak 21.

Zapisnik sa Skupštine potpisuju:
a) Predsjednik radnog Predsjedništva
b) Zapisničar i izabrani ovjerivači zapisnika.

Članak 22.

U Zapisnik se prilažu i ostali dokumenti i materijali koji su bili razmatrani na Skupštini.

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8.dana od usvajanja od strane Skupštine,i objaviće se na oglasnoj ploči DSHV-a

Predsjedavajući Skupštine
Grgo Kujundžić

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti