Pravilnik mladeži Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini

Skupština Mladeži  DSHV  održana 16.10.2009. godine u Subotici, donosi

 

PRAVILNIK MLADEŽI  DEMOKRATSKOG  SAVEZA  HRVATA  U  VOJVODINI

 

Članak 1.

 

Mladež Demokratskog Saveza Hrvata u Vojvodini je podmladak  DSHV, koji okuplja mlade članove DSHV  radi njihovog političkog profiliranja i određivanja u odnosu na brojna egzistencijalna pitanja hrvatske manjinske zajednice u Srbiji,  a osobito mladih generacija.

Mladež DSHV zastupa interese mladih ljudi u DSHV, a djeluje na osnovu Programa i Statuta DSHV, Programske deklaracije i Pravilnika Mladeži DSHV.

 

Članak 2.

 

 

Podmladak nosi ime :  Mladež Demokratskog Saveza Hrvata u Vojvodini.

Sjedište Mladeži DSHV je u Subotici u Domu DSHV.

Mladež DSHV djeluje na području djelovanja DSHV.

 

Članak 3.

 

Članom Mladeži  DSHV  može postati član DSHV  koji ima od 18 do 27 godina,  ako prihvaća           Programsku deklaraciju i Pravilnik Mladeži DSHV.

Članom Mladeži DSHV postaje se potpisivanjem pristupnice Mladeži DSHV.

 

Članak 4.

 

Prava i obveze člana Mladeži DSHV  u okviru tijela i sustava organizacije Mladeži DSHV su istovjetna pravima i obvezama člana DSHV i utvrđena su Statutom DSHV.

 

Članak 4.

 

Članstvo u Mladeži DSHV prestaje:

– istupanjem iz članstva Mladeži  DSHV  podnošenjem pisane izjave o istupanju,

– prestankom članstva u DSHV,

– brisanjem iz članstva.

Član Mladeži koji navrši 27 godina, član je Mladeži DSHV do 31.prosinca godine u kojoj je navršio 27 godina.

Član Mladeži koji do kraja godine u kojoj navršava 27 godina života bude izabran u tijela Mladeži DSHV, član je Mladeži DSHV sve do prestanka mandata tog tijela ili do razriješenja s te dužnosti.

 

 

Članak  5.

 

Temeljna organizacija  Mladeži  DSHV je Mladež Mjesne organizacije DSHV. Osniva se za područje djelovanja MO DSHV, ako je upisano najmanje 10 članova.

Odluku o osnivanju donosi Predsjedništvo Mladeži DSHV.

 

Članak 6.

 

Zadaća Mladeži MO DSHV  je okupljanje mladih ljudi, pridobijanje novih članova, aktivno uključivanje u rad Mladeži Podružnice i tijela Podružnice DSHV radi pružanja pomoći u ostvarivanju političkih ciljeva.

 

 

Članak 7.

 

Tijela Mladeži MO DSHV  su Skupština i Odbor.

Skupštinu Mladeži MO  DSHV čine svi upisani članovi sa uredno izmirenom članarinom.

Skupština :

-donosi Poslovnik o radu Skupštine Mladeži MO DSHV,

-donosi Pravilnik o radu Mladeži MO DSHV,

-donosi Plan rada,

–bira i razrješava predsjednika i Odbor Mladeži  MO DSHV,

-razmatra i prihvaća Izvješće o radu Odbora Mladeži MO DSHV.

 

 

Članak 8.

 

Skupština Mladeži MO DSHV saziva se redovno jednom u dvije godine. Saziva je predsjednik na temelju odluke Odbora Mladeži MO DSHV najmanje 15 dana prije održavanja.

 

Izvanredna skupština se saziva kada to zahtijeva  Predsjedništvo Mladeži DSHV ili Odbor Mladeži Podružnice DSHV. Ako je zatraženo izvanredno zasjedanje , skupština se saziva u roku od 8 dana.

 

Članak 9.

 

Odbor Mladeži MO DSHV  ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika .

Mandat članova Odbora Mladeži MO DSHV je 2 godine.

 

Članak 10.

 

 

Odbor Mladeži MO DSHV radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.

Odbor donosi planove   aktivnosti, poslovnik o radu, bira izaslanike za Skupštinu Mladeži Podružnice DSHV,predlaže članove za Odbor Mladeži Podružnice i za Predsjedništvo Mladeži DSHV, predlaže članove za izborne liste.

 

 

Članak 11.

 

Tijela Mladeži Podružnice su Skupština i Odbor.

 

Skupština je najviše tijelo Mladeži Podružnice DSHV. Sačinjavaju je izaslanici Mladeži MO DSHV. Broj izaslanika  odredjuje Predsjedništvo Mladeži DSHV na osnovu broja članova Mladeži MO DSHV.

Skupština Mladeži Podružnice DSHV na svojem zasjedanju:

–  donosi Poslovnik o radu Skupštine Mladeži podružnice,

–  donosi Pravilnik o radu Mladeži Podružnice,

–  donosi Plan rada Mladeži Podružnice DSHV,

–  bira i razrješava predsjednika i Odbor Mladeži Podružnice DSHV,

–  razmatra i prihvaća izvješće o radu Odbora Mladeži Podružnice,

 

 

Članak 12.

 

Skupština Mladeži Podružnice DSHV saziva se redovno jednom u dvije godine. Saziva je predsjednik Odbora Mladeži Podružnice na temelju odluke Odbora najmanje 15 dana prije održavanja.

Izvanredna skupština se saziva kada to zahtijeva  Predsjedništvo Mladeži DSHV ili Odbor Mladeži Podružnice .

Izvanrednu skupštinu može svojom Odlukom sazvati  i Vijeće DSHV.

 

Ako je zatraženo izvanredno zasjedanje , skupština se saziva u roku od 8 dana. Skupštinu saziva

Predsjednik Mladeži ili organizacijski odbor kojeg imenuje Vijeće DSHV.

 

 

Članak 13.

 

Odbor Mladeži Podružnice ima predsjednika, dopredsjednika, tajnika i 2 člana.

Mandat članova Odbora Mladeži Podružnice DSHV je 2 godine.

 

Članak 14.

 

 

Odbor Mladeži Podružnice radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.

Odbor donosi planove   aktivnosti, poslovnik o radu, bira izaslanike za Skupštinu Mladeži DSHV,predlaže članove za Predsjedništvo Mladeži DSHV, predlaže članove za  Predsjedništvo i Vijeće DSHV, predlaže članove za izborne liste.

 

 

Članak 15.

 

Tijela Mladeži DSHV su Skupština i Predsjedništvo.

 

Skupština je najviše tijelo Mladeži DSHV.

Skupštinu čine:

-članovi Predsjedništva Mladeži DSHV,

-izaslanici Mladeži MO DSHV.

 

 

 

Broj izaslanika  odredjuje Predsjedništvo Mladeži DSHV na osnovu broja članova Mladeži MO DSHV.

Skupština Mladeži DSHV na svojem zasjedanju:

– donosi Poslovnik o radu,

-donosi Programsku deklaraciju, odluke i politička stajališta,

-donosi, mijenja i dopunjuje Pravilnik Mladeži DSHV,

-bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i članove predsjedništva,

-donosi Plan rada Mladeži DSHV,

-razmatra i prihvaća izvješće o radu Predsjedništva Mladeži DSHV.

 

Članak 16.

 

Skupština Mladeži DSHV se saziva redovno jednom u dvije godine, koliko traje i mandat svih izabranih tijela i dužnosnika Mladeži DSHV.

Izvanredna skupština Mladeži DSHV saziva se ako to zatraži   Predsjedništvo Mladeži DSHV ili polovica Odbora Mladeži Podružnica DSHV .

Izvanrednu skupštinu može svojom Odlukom sazvati  i Vijeće DSHV, koje određuje i organizacijski odbor koji će pripremiti Skupštinu Mladeži DSHV.

 

Ako je zatraženo izvanredno zasjedanje , skupština se saziva u roku od 8 dana. Skupštinu saziva

Predsjednik Mladeži ili organizacijski odbor kojeg imenuje Vijeće DSHV.

 

 

Članak 17.

 

Predsjedništvo Mladeži DSHV  predstavlja i zastupa Mladež DSHV.

Predsjedništvo  čine:

– predsjednik,

-dopredsjednik ,

-5 članova koje predloži Predsjednik Mladeži, a Skupština potvrđuje,

– članovi po funkciji : predsjednici Mladeži MO i predsjednici Mladeži podružnica DSHV.  Predsjedništvo radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi , a najmanje  4 puta godišnje.

Predsjednik Mladeži DSHV predsjeda sjednicama  Predsjedništva i brine se za provedbu njihovih

odluka.

Predsjednika Mladeži DSHV u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik Mladeži DSHV.

Predsjednik Mladeži DSHV na tu dužnost može biti biran najviše dva puta.

 

Članak 18.

 

 

Predsjedništvo Mladeži DSHV:

– od članova Predsjedništva bira tajnika i rizničara,

– predlaže Skupštini Mladeži Plan rada Mladeži DSHV,

–  podnosi izvješće o radu Skupštini Mladeži i Vijeću DSHV,

– odlučuje o raspuštanju Odbora mladeži Podružnica,

– saziva izvanredne skupštine Mladeži Podružnica,

– predlaže kandidate za povjerenstva DSHV,

– predlaže kandidate za Predsjedništvo i Vijeće DSHV,

– predlaže kandidate za izborne liste,

– provodi odluke Predsjedništva i Vijeća DSHV.

 

 

 

Članak 19.

 

Radi zadovoljavanja posebnih interesa i rješavanja specifičnih problema mladih, u Mladeži DSHV odlukom Predsjedništva Mladeži DSHV mogu se ustrojiti povjerenstva i klubovi.

 

Članak 20.

 

Nadzorni odbor DSHV   ima dužnost i ovlaštenje nadzirati materijalno-finanijsko i cjelokupno

administrativno poslovanje Mladeži DSHV.

 

Članak 21.

 

 

Izbori za sva tijela Mladeži  obavljaju se javnim ili tajnim glasovanjem. Odluku o načinu glasovanja donose tijela ( Skupštine, Predsjedništvo, Odbori ) na početku sjednice.

Odbori Mladeži MO i Podružnica i Predsjedništvo Mladeži DSHV su vlastni svojom odlukom kooptirati do jedne trećine članova, na mjesto onih koji su podnijeli ostavku ili bili smijenjeni.

U vrijeme trajanja mandata naknadno kooptiranog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

 

Članak 22.

 

Sva tijela Mladeži DSHV  mogu donositi pravovaljane odluke ako je prisutna većina članova tih tijela.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Na sjednicama svih tijela vodi se zapisnik.

 

ZAKLJUČNA ODREDBA

Ovaj Pravilnik Mladeži DSHV stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini Mladeži DSHV.

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti