Pravilnik o izborima u DSHV-u

Na osnovu članka 36. Statuta Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Vijeće Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na sjednici održanoj 23.listopada 2009.godine donijelo je
PRAVILNIK O IZBORIMA U DEMOKRATSKOM SAVEZU HRVATA U VOJVODINI I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se izbor i prestanak mandata predsjednika i članova Odbora Mjesnih organizacija, Odbora Podružnica, Predsjednika, zamjenika predsjednika, dopredsjednika i članova Predsjedništva i Vijeća Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (u daljem tekstu DSHV), predsjednice i članice Odbora i Predsjedništva Foruma žena, predsjednika i članova Odbora Mladeži Mjesnih organizacija i Odbora Mladeži Podružnica i predsjednika, zamjenika i članova Predsjedništva Mladeži DSHV-a.

II IZBORNO PRAVO

Članak 2.

Pravo da bira ima svaki član DSHV.
Pravo da bude biran na mjesto dužnosnika iz članka 1. ovog Pravilnika ima svaki član DSHV koji  ima prebivalište dulje od šest mjeseci na teritoriju koju pokriva mjesna organizacija ili podružnica i dulje je od šest mjeseci član DSHV.

III BIRAČKI SPISKOVI

Članak 3.

Spisak članova mjesne organizacije i Podružnice je istodobno i birački spisak.
Spiskovi se vode u mjesnoj organizaciji, Odboru Podružnice i Tajništvu DSHV i redovito se ažuriraju.
Birački spisak se zaključuje petnaest dana prije održavanja izbora.

Članak 4.

Svaki član DSHV ima pravo da do zaključenja biračkog spiska izvrši uvid i ukoliko smatra da ima nepravilnosti podnese prigovor Statutarnom povjerenstvu DSHV.
Statutarno povjerenstvo dužno je najkasnije pet dana prije izbora donijeti odluku u odnosu po prigovoru.
Ispravke biračkog spiska nakon zaključenja moguće su samo na osnovu odluke Staturnog povjerenstava.

IV TRAJANJE MANDATA

Članak 5.

Mandat dužnosnika iz članka 1. ovog Pravilnika je četiri godine, i mogu više puta biti birani na istu dužnost.
Iznimno mandat predsjednika i članova Odbora Mladeži Mjesnih organizacija i Odbora Mladeži Podružnica i predsjednika, zamjenika i članova Predsjedništva Mladeži DSHV je dvije godine.

V  RASPISIVANJE IZBORA

Članak 6.

Izbore na svim razinama u DSHV-u raspisuje Vijeće DSHV-a najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata.
Iznimno, izbore u Mladeži DSHV-a i u Forumu žena raspisuju Predsjedništva Mladeži i Foruma žena najkasnije tri mjeseca prije prije isteka mandata.
Odlukom o raspisivanju izbora određuje se broj članova koji se bira, broj izaslanika mjesnih organizacija, dan održavanja izbora i dan od kojeg počinju teći izborne radnje.

Članak 7.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od trideset niti više od šezdeset dana.

VI ОRGANI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 8.

Organi za provođenje izbora su Vijeće DSHV-a, Predsjedništvo Mladeži, Predsjedništvo Foruma žena DSHV-a  i izborne komisije.

Vijeće DSHV-a,Predsjedništvo Mladeži i Predsjedništvo Foruma žena DSHV-a :
1. raspisuju izbore i određuju broj izaslanika-ca adekvatan broju članova mjesnih organizacija,
2. staraju se o regularnosti provođenja izbora,
3. prate primjenu i preko Statutarne komisije daju objašnjenja u svezi sa primjenom ovog Pravilnika.

Izborna komisija:
1. potvrđuje kandidature
2. kontrolira izborni postupak, brojanje glasova i objavljuje rezultate izbora.

Izborna komisija broji tri člana.
Članovi  izborne komisije ne mogu biti kandidati na izborima.

Članak 9.

Predsjedavajući Izborne skupštine DSHV (u daljem tekstu: skupština) se stara o pravilnosti postupka glasovanja i tajnosti kada je glasovanje tajno i o održavanju reda za vrijeme glasovanja.

VII  KANDIDIRANJE I GLASOVANJE

Članak 10.

Kandidata za predsjednika i članove Odbora Mjesne organizacije može predložiti svaki član mjesne organizacije pisanim putem ili usmeno na skupštini.
Glasovanje o kandidatima je javno i vrši se dizanjem ruke.
Predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Mjesne organizacije.
Ostali članovi Odbora Mjesne organizacije: dopredsjednik, tajnik, rizničar i tri člana biraju se većinom prisutnih članova.

Članak  11.

Kandidata za predsjednika Odbora Podružnice može predložiti Odbor mjesne organizacije i Odbor Podružnice, a kandidat mora izbornoj komisiji predati listu sa potpisima potpore izaslanika na Skupštini.
Za Podružnicu potrebno je najmanje 15 potpisa potpore.

Predsjednik Odbora predlaže dopredsjednika Odbora Podružnice iz redova članova Odbora.
Glasovanje može biti javno ili tajno, o čemu se Skupština izjašnjava na početku rada.
Predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Skupštine Podružnice.
Dopredsjednik i ostali članovi Odbora Podružnice biraju se većinom prisutnih članova.
Skupština verificira mandate članova Odbora Podružnice po funkciji većinom glasova nazočnih članova.

Članak  12.

Kandidata za predsjednika DSHV-a može predložiti Predsjedništvo i Vijeće DSHV-a i Odbor Podružnice, a kandidat mora izbornoj komisiji predati listu sa potpisima potpore najmanje  pedeset  izaslanika na Skupštini.

Glasovanje je tajno, a predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Skupštine.
Ukoliko ima više kandidata, a nijedan kandidat ne osvoji apsolutnu većinu glasova, u drugi krug idu dvojica kandidata sa najvećim brojem osvojenih glasova.

Novoizabrani predsjednik DSHV-a predlaže pet članova Predsjedništa, a Skupština potvrđuje njihov izbor. Odluka se donosi većinom prisutnih izaslanika na sjednici.

Skupština bira pet članova Predsjedništva na osnovu prijedloga izaslanika na Skupštini.
Izabrani su kandidati koji su osvojili najviše glasova izaslanika na Skupštini.

Članovima Predsjedništva po funkciji Skupština javnim glasovanjem većinom glasova prisutnih izaslanika verificira mandate.

Članak  13.

Na osnovu prijedloga izaslanika Skupština bira 11 vijećnika.
Broj vijećnika koji se bira po listama Podružnica određuje Vijeće DSHV-a na osnovu broja mjesnih organizacija i članova po podružnicama.

Izabrani su kandidati koji osvoje najviše glasova na listama  podružnica.

Skupština verificira mandate predsjednicima Mjesnih organizacija koji su po funkciji članovi Vijeća većinom glasova prisutniih izalanika, javnim glasovanjem za listu.

Članak  14.

Zamjenika predsjednika i pet dopredsjednika DSHV-a bira Vijeće DSHV-a, na konstituirajućoj sjednici Vijeća, većinom od ukupnog broja članova Vijeća.
Kandidate predlaže Predsjednik DSHV-a iz reda članova Predsjedništva DSHV-a.
Glasovanje je po pravilu javno,osim ako Vijeće ne odluči da se glasa tajno.

IZBORI U MLADEŽI  DSHV-a

Članak  15.

Kandidata za predsjednika Mladeži Mjesne organizacije može predložiti svaki član Mladeži mjesne organizacije pisanim putem ili usmeno na skupštini.
Glasovanje o kandidatima je javno i vrši se dizanjem ruke.
Predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Mladeži Mjesne organizacije.
Ostali članovi Odbora Mladeži Mjesne organizacije biraju se većinom prisutnih članova.

Kandidata za predsjednika Mladeži Podružnice može predložiti Odbor Mladeži  mjesne organizacije i Odbor Mladeži Podružnice, a kandidat mora izbornoj komisiji predati listu sa potpisima potpore izaslanika na Skupštini.
Za Podružnicu potrebno je najmanje 10 potpisa potpore.
Zamjenika predsjednika Mladeži Podružnice  predlaže novoizabrani  predsjednik .
Glasovanje može biti javno ili tajno, o čemu se Skupština izjašnjava na početku rada.
Predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Skupštine Mladeži Podružnice.
Zamjenik predsjednika i ostali članovi Odbora Podružnice biraju se većinom prisutnih članova.

Predsjednika Mladeži DSHV-a predlaže Predsjedništvo Mladeži ili Odbor Mladeži Podružnice DSHV-a, a kandidat mora izbornoj komisiji predati listu sa najmanje 30 potpisa potpore izaslanika na Skupštini.

Dopredsjednika i pet članova Predsjedništva  predlože novoizabrani  predsjednik Mladeži.

Glasovanje može biti javno ili tajno, o čemu se Skupština izjašnjava na početku rada.
Predsjednik se bira većinom od ukupnog broja članova Skupštine Mladeži Podružnice.
Zamjenik i ostali  članovi Odbora Podružnice biraju se većinom prisutnih članova.

Skupština verificira mandate članova Predsjedništva Mladeži po funkciji javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.

IZBORI U FORUMU ŽENA DSHV-a

Članak  16.

Kandidatkinju za predsjednicu Foruma žena Mjesne organizacije DSHV može predložiti svaka članica Foruma žena mjesne organizacije pisanim putem ili usmeno na skupštini.
Glasovanje o kandidatkinjama je javno i vrši se dizanjem ruke.
Predsjednica se bira većinom od ukupnog broja članica Foruma žena  Mjesne organizacije.
Ostale članice Odbora Foruma žena  Mjesne organizacije biraju se većinom prisutnih članica.

Kandidatkinju za predsjednicu Foruma žena Podružnice može predložiti Odbor Foruma žena  mjesne organizacije i Odbor Foruma žena Podružnice, a kandidatkinja mora izbornoj komisiji predati listu sa potpisima potpore izaslanica na Skupštini.
Za Podružnicu potrebno je najmanje 10 potpisa potpore.
Zamjenicu predsjednice Odbora Foruma žena Podružnice  predlaže novoizabrana predsjednica.
Glasovanje može biti javno ili tajno, o čemu se Skupština izjašnjava na početku rada.
Predsjednica se bira većinom od ukupnog broja članica Skupštine Foruma žena Podružnice.
Dopredsjednica i ostale članice Odbora Foruma žena Podružnice biraju se većinom prisutnih članica.

Predsjednicu Foruma žena DSHV-a predlaže Predsjedništvo Foruma žena DSHV-a ili Odbor Foruma žena Podružnice DSHV-a, a kandidatkinja mora izbornoj komisiji predati listu sa najmanje 30 potpisa potpore izaslanica na Skupštini.

Dopredsjednicu i pet članica Predsjedništva  Foruma žena predlaže novoizabrana  predsjednica  Foruma žena DSHV-a.

Glasovanje može biti javno ili tajno, o čemu se Skupština izjašnjava na početku rada.
Predsjednica se bira većinom od ukupnog broja članica Skupštine Foruma žena DSHV-a.
Zamjenica i ostale članice  Predsjedništva Foruma žena DSHV-a biraju se većinom prisutnih članica.

Skupština verificira mandate članica Predsjedništva  Foruma žena DSHV-a ( predsjednice Odbora Foruma žena Podružnica DSHV-a) po funkciji javnim glasovanjem za listu većinom glasova nazočnih članica.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana donošenja i biće objavljen na oglasnoj ploči DSHV-a.

PREDSJEDNIK DSHV-a

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti