Pravilnik o načinu prikupljanja sredstava, raspodjeli sredstava i izradi proračuna DSHV-a

Na osnovu članka 36. Statuta Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini,Vijeće Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na sjednici održanoj 23.10.2009.godine usvojilo je

PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJU SREDSTAVA,RASPODJELI SREDSTAVA I IZRADI PRORAČUNA DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI

Članak 1.

Ovim pravilnikom uredjuje se pribavljanje sredstava potrebnih za obavljanje stranačkih aktivnosti i redovnog rada Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (u daljnjem tekstu: DSHV).
Sredstva za rad stranke obezbedjuju se iz proračuna Republike Srbije, AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, članarine, priloga pravnih i fizičkih osoba, prihoda od promotivnih aktivnosti stranke, prihoda od imovine stranke i legata.

Članak 2.

Dužnost je i obveza svih članova DSHV-a da uredno plaćaju članarinu.
Odluku o visini članarine donosi Predsjedništvo stranke.

Članak 3.

Predsjedništvo stranke može svojom Odlukom pojedinim kategorijama članstva umanjiti članarinu za 50% ( neuposlenim licima, umirovljenicima i studentima ).

Članak 4.

Članarina se plaća u 2 dijela i to:
– za prvih 6 mjeseci u godini do konca ožujka
– za drugih 6 mjeseci u godini do konca rujna.

Članak 5.

Svaka Mjesna organizacija ima rizničara koji prikuplja članarinu, daje članu ovjerenu priznanicu i uplaćuje članarinu na račun stranke za cijelu mjesnu organizaciju.

Članak 6.

Ukoliko član mjesne organizacije ne plati članarinu do konca kalendarske godine, rizničar i predsjednik mjesne organizacije su dužni da ga zbog toga upozore na odredbe Statuta, Pravilnika o članarini i Pravilnika o stegovnoj odgovornosti.
Ukoliko ni do kraja ožujka ne ispuni obvezu, predsjednik mjesne organizacije podnosi prijavu Odboru Podružnice.
Odbor upozorava člana da do ispunjenja obveze gubi aktivno i pasivno biračko pravo u stranci.

Članak 7.

Ukoliko član ni do kraja lipnja ne ispuni obvezu za proteklu godinu, Predsjednik Odbora Podružnice pokreće prijedlog za stegovnu mjeru – opomenu zbog neplaćanja članarine i upozorava člana na primjenu odredbe članka 17. Statuta DSHV-a.

Članak 8.

Ukoliko član ne plati članarinu duže od 2 godine, Predsjednik Odbora Podružnice upućuje prijedlog Predsjedništvu DSHV-a da se član, sukladno Statutu, briše iz članstva DSHV-a.

Članak 9.

Član koji je brisan iz članstva stranke može biti ponovo primljen u stranku potpisivanjem pristupnice i uplatom zaostale članarine.

Članak 10.

Dužnosnici DSHV-a koji ostvaruju primanja na funkcijama koje proističu iz mandata DSHV-a, dužni su da stranci uplaćuju doprinos u iznosu koji odredi Predsjedništvo DSHV-a.
Ukoliko su primanja redovna- mjesečni doprinos se plaća mjesečno.
Ukoliko su primanja povremena – uplaćuje se dva puta godišnje i to:
·  za prvih 6 mjeseci u godini – do kraja srpnja
·  za drugih 6 mjeseci u godini – do kraja siječnja naredne godine

Članak 11.

Dužnosnike koji do kraja ožujka ne izmire tu obvezu prema stranci – Predsjedništvo DSHV-a upozorava da gube aktivno i pasivno biračko pravo u stranci i da ne mogu biti na izbornoj listi DSHV-a za dužnosti koje proističu iz mandata DSHV-a.
Ukoliko do kraja lipnja ne uplate obvezu Predsjedništvo kažnjava dužnosnike opomenom.

Članak 12.

Ukoliko ne uplati doprinos niti do kraja prosinca, Predsjedništvo DSHV-a , temeljem članka 15. alineja 1. Statuta DSHV-a, isključuje dužnosnika iz stranke.

Članak 13.

Za financijsko poslovanje odgovoran je Predsjednik DSHV i računopolagač, odnosno
osoba na koju on prenese zaduženje i ovlasti za financijsko poslovanje.
Računopolagača imenuje Predsjedništvo DSHVa.
Računopolagač vodi knjigovodstvo stranke, te podnosi potrebna izvješća mjerodavnim tijelima.

Članak 14.

Predsjedništvo DSHVa usvaja financijski plan najkasnije do 30.12. tekuće godine za narednu kalendarsku godinu na prijedlog Predsjednika DSHV-a.
Stranka vodi svoje financijsko materijalno poslovanje preko računa, sukladno zakonu.

Članak 15.

Raspodjela prihoda vrši se sukladno zakonu, kao i odlukama Vijeća DSHV-a.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana donošenja, a objavljuje se na oglasnoj ploči DSHV-a.

Predsjednik DSHV-a

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti