Pravilnik o stegovnoj odgovornosti

Na osnovu članka 36. Statuta  Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini,Vijeće  Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini,na sjednici održanoj 23.10.2009.godine usvojilo je

PRAVILNIK O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI

A)  UVODNE  ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se tijela, nadležnost, stegovne mjere i tijek stegovnog postupka za članove Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (u daljem tekstu DSHV).

B)  TIJELA U STEGOVNOM POSTUPKU

Članak 2.

Stegovni prijavak mogu podnijeti:  svaki član DSHV-a, tijela upravljanja i tijela DSHV-a najkasnije u roku od 1 godine od dana učinjenog prijestupa.

Stegovni postupak u prvom stupnju  za lakše prijestupe vodi  Odbor Podružnice.

U slučaju da odbor ne funkcionira postupak vodi Predsjedništvo DSHV-a.

Stegovni postupak u prvom stupnju za teže prijestupe direktnog kršenja odredbi Statuta  i Odluka  Skupštine, Vijeća i Predsjedništva  vodi Predsjedništvo DSHV-a.

Članak 3.

Odbor Podružnice nadležan je za vođenje stegovnog postupka za članove Mjesnih organizacija, Podružnice i članove Odbora Podružnice.

Ukoliko član promjeni prebivalište i postane član druge Podružnice,  a od prelaska nije prošlo više od tri mjeseca, za stegovni postupak nadležan je prethodni  Odbor Podružnice.

C)  STEGOVNE  MJERE

Članak 4.

Stegovne mjere su:  opomena i isključenje  iz DSHV.

Pri izricanju mjere procjenjuje se težina povrede  Statuta, općih akata stranke i stranačke stege kao i sve okolnosti slučaja.

Članak 5.

Opomena se izriče za lakše povrede odredbi Statuta i drugih akata DSHV-a i stranačke stege  (neplaćanje članarine duže od godinu dana, neopravdano odsustvovanje sa sjednica duže od godinu dana, neizvršavanje povjerenih obveza, ometanje rada tijela stranke, narušavanje međuljudskih odnosa u stranci, neprimjereno ponašanje itd.…), kao i lakši oblici kršenja odredbi članka 17. Statuta DSHV-a.

Mjera isključenja izriče se za člana koji se teško ogriješi o Statut DSHV-a i ne poštuje odluke Skupštine, Vijeća i Predsjedništva DSHV, koji bespravno otuđi ili prisvoji imovinu DSHV-a, koji svojim nemarom i nedisciplinom onemogućava rad DSHV-a.

Članak 6.

Članu kome je izrečena mjera isključenja iz stranke, članska prava miruju od momenta donošenja  Odluke do donošenja konačne odluke Vijeća.

Isključeni član može podnijeti molbu  Vijeću DSHV-a za prijem u članstvo protekom jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti Odluke o isključenju.

D) POSTUPANJE

Članak 7.

Stegovni prijavak može podnijeti svaki član DSHV-a.
Predsjednik Odbora Podružnice i Predsjednik Predsjedništva DSHV-a podnose Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka.

Po podnošenju stegovne prijave, a prije podnošenja Prijedloga – predlagač će pribaviti sve dokaze neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja ( izjave, dokumenta…).

O izjavama lica koja daju podatke i člana protiv kojeg se pokreće postupak, vodi se  zapisnik.

Članak 8.

Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka sadrži:
-ime, prezime i funkcija pokretača i lica protiv kojeg se vodi postupak;
-opis počinjene povrede, vrijeme i kvalifikaciju povrede; dokaze ( izjave, dokumenti…);
– prijedlog stegovne mjere i mjesto, datum i potpis predlagača.

Članak 9.

Na osnovu Prijedloga za pokretanje stegovnog postupka, predsjednik tijela zakazuje raspravu. Član protiv koga se vodi postupak poziva se da prisustvuje raspravi i iznese svoje argumente ili da podnese pismenu obranu.

Rok od upućivanja poziva do održavanja rasprave je najmanje 14 dana.

Ukoliko se član ne pojavi na  raspravi ili ne dostavi pismenu obranu, postupak se redovno vodi.

Članak 10.

Postupak pred prvostupanjskim organom počinje čitanjem prijedloga i upoznavanjem s radnjama u prethodnom postupku.

Predsjednik otvara raspravu.

Tijekom pretresa izvode se dokazi.

Prisutnom članu protiv koga se vodi postupak mora se omogućiti da iznese obranu ili se čita njegova pismena obrana.

Nakon završenog dokaznog postupka, predsjednik zaključuje raspravu.

Članak 11.

Prvostupanjsko tijelo odlučuje na zatvorenoj sjednici, bez prisustva člana protiv koga se vodi postupak.
Stegovnu mjeru predlaže podnositelj prijedloga, a tijelo usvaja većinom glasova.

Članak 12.

Prvostupanjsko tijelo može :
– odbaciti prijedlog zbog zastare učinjenog djela  ( protjekom više od godinu dana )
– odbiti prijedlog kao neosnovan i osloboditi člana od odgovornosti ili
– utvrditi da je odgovoran i izreći jednu od mjera.

Članak 13.

Odluka o izricanju stegovne mjere sadrži:
– Uvodni dio: koje tijelo, na kojoj sjednici, kojeg datuma, pravna osnovanost, tko je predsjedavao
– Podaci o članu protiv kojeg je donijeta mjera: ime i prezime, opis djela, odluku o mjeri
– Obrazloženje: ponuđeni dokazi, činjenice
– Pouka o pravnom lijeku: u kom roku i kome se podnosi žalba

Članak 14.

Članu kojem je mjera izrečena, odluka  se dostavlja u pismenom obliku u roku od 7 dana po izricanju.

Žalbu na Odluku drugostupanjskom tijelu može podnijeti lice kojem je izrečena  stegovna mjera kao i predlagač, u roku od 14 dana po izricanju mjere.

Članak 15.

Predsjedništvo DSHV-a  kao drugostupanjsko tijelo, rješava žalbu na odluki o izricanju mjera opomene bez nazočnosti predlagača i člana kojem je izrečena mjera.

Odluka po žalbi se donosi temeljem pismenih dokaza koje donose stranke u postupku.
Ukoliko član ne podnese žalbu, odluka prvostupanjskog tijela je konačna.

Članak 16.

Predsjedništvo DSHV-a kao prvostupanjsko tijelo isključuje iz stranke člana zbog težih povreda Statuta i drugih akata stranke i težih povreda Odluka tijela stranke.

Drugostupanjsko tijelo za rješavanje žalbi na Odluku o isključenju iz stranke je Vijeće DSHV-a.

Članak 17.

Vijeće DSHV-a Odluku donosi većinom glasova članova nazočnih na sjednici.
Glasovanju o Odluci ne nazoči  član kojem je mjera izrečena u prvostupanjskom procesu.

Članak 18.

Vijeće DSHV-a o žalbi člana raspravlja na prvoj sjednici po prijemu žalbe ukoliko je žalba zaprimljena najmanje 7 dana  prije održavanja sjednice Vijeća, u protivnom na prvoj sljedećoj sjednici, a najkasnije na narednoj sjednici Vijeća.

Na sjednici mogu biti nazočni predlagač i član kojemu je izrečena mjera.

Članak 19.

Drugostupanjsko tijelo  žalbu može:
– odbaciti kao neblagovremenu,
– usvojiti žalbu i ukinuti prvostupanjsku mjeru ili
– odbiti  i potvrditi prvostupanjsku Odluku.

Donijetu Odluku  drugostupanjsko tijelo dostavlja učesnicima u pismenom obliku u roku od 7 dana nakon održane sjednice Vijeća.

Članak 20.

Odluka prvostupanjskog tijela na koju nije podnijeta žalba je konačna.
Odluka drugostupanjskog tijela je konačna.

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči DSHV-a.

PREDSJEDNIK DSHV-a

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti