Program

Na temelju članka 33. stavak 1 alineja 1 i članka 53. stavak 3 Statuta Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Skupština Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini što je održana u Subotici, 02.03.2008.godine donijela je

PROGRAM DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI

OPĆI  DIO

I

DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI (DSHV) je politička stranka koja zastupa kolektivne i individualne interese Hrvata- pripadnika hrvatske nacionalne manjine u domicilnoj državi Srbiji, zalažući se za ostvarivanje medjunarodnim aktima, Ustavom i zakonima Republike Srbije zagarantiranih manjinskih i individualnih ljudskih prava i sloboda.
DSHV će se izgradjivati kao manjinska stranka suvremenog programa, učinkovitog ustrojstva, pragmatičnog i za zajednicu utilitarnog djelovanja, zadržavajući poziciju stožera nacionalnog okupljanja i samoosvješćivanja Hrvata u domicilnoj državi.

TEMELJNA NAČELA

Naše osnovne vrijednosti i načela su sloboda, pravda, jednakost, solidarnost i tolerancija.
Čovjek je slobodan, a njegovu slobodu  ograničava samo sloboda drugog čovjeka. Sloboda je  mogućnost izbora. Zalažemo  se za slobodu od dikatature, predrasuda, prijetnji i nasilja, političkih manipuliranja i siromaštva. Čovjek je nositelj prava i osnovnih sloboda što mu nitko ne može oduzeti. Ta prava su: pravo na život i osobnu sigurnost, dostojanstvo, slobodu mišljenja, savijesti, vjeroispovijesti i svjetonazora, pravo na slobodno izražavanje vjerske i nacionalne pripadnosti, na slobodu i sigurnost javnog, vjerskog, kulturnog i političkog nastupanja, okupljanja i organiziranja, slobodu kretanja i nastanjivanja, pravo na nepovredivost kućnog praga kao i sva druga prava i slobode u skladu s najsuvremenijim europskim vrednotama.
Čovjek je moralno biće, što znaci da je slobodan u odlučivanju i odgovoran za odluke i djela pred vlastitom savješcu, pred društvom i pred Bogom.
Pravednost počiva na načelu univerzalnosti prava i znači ostvarivanje jednakih prava za sve ljude  kao i rodnu ravnopravnost. Među članovima društva mora vladati pravednost. Osnova pravednosti je jednakost svih ljudi u dostojanstvu, slobodi i pravima, bez obzira na funkciju u društvu, moć ili doprinos društvu. Društvo mora stvarati ravnopravne uvjete za zadovoljavanje interesa svih ljudi, zaštitu slabijih od samovolje i zlouporabe moćnijih.
Solidarnost je temelj društva i političkog promišljanja i rada. Solidarnost znači zalaganje jednog čovjeka za drugoga i za zajednicu kao i skrb zajednice o pojedincu, poštivajući njegovu slobodu. Zajednica mora voditi računa o skrbi za sve koji su u nevolji. Solidarnost povezuje ljude međusobno i ona je izraz ljudske uljudbe.
U svom djelovanju čovjek mora izgradjivati odnose tolerantnosti – trpeljivosti prema drugačijim shvaćanjima, vjerskoj, nacionalnoj ili političkoj pripadnosti drugih ljudi.

DRUŠTVO

Subsidijarnost kao osnovica demokracije  znači da organizacija, društvo i država prepuštaju inicijativu, zadaće i djelatnosti gradjanima ili skupinama gradjana koje oni mogu djelotvorno obavljati. U odgovornost nadredenih instanci, pa i državnih, prenose se samo one funkcije koje niže instance ne mogu djelotvorno obavljati.
Demokracija je stalno razvijajući politički i društveni proces  koji osigurava sudjelovanje i suodlučivanje gradana u javnom životu i upravi i osigurava slobodu i interese građana raspodjelom i kontrolom moći. Takav proces se može ostvariti samo ako građanin u njemu može naći sebe i ostvarenje svojih interesa i ako je spreman da se aktivno, odgovorno i požrtvovno založi za njega.
DSHV se zalaže za ostvarenje pluralističkoga društva u kojemu se slobodno i na demokratski način sučeljavaju različita mišljenja, svjetonazori, interesi i donose odluke. U odlučivanju većina ne smije zapostaviti pravo i interes manjine, a manjina mora prihvatiti odluku većine.
DSHV priznaje samostalnost i samostojnost crkvama i vjerskim zajednicama. Priznajemo njihovu slobodu i poštujemo njihov doprinos općem dobru. One su na specifičan način suodgovorne za opće dobro.

DRŽAVA

Građani odlučuju kakvu državu žele, povjeravajući putem slobodnih i demokratskih izbora na određeno vrijeme vlast u ruke izabranih zastupnika. Demokratska vlast je odgovorna, kontrolirana i smenjiva. Odgovorno državno čelništvo mora djelotvorno zaštititi i manjine, sprovesti nužne promjene i odgovorno se ponašati i prema budućim pokoljenjima. Pravna država osigurava ostvarenje prava građana time što pravnim normama ureduje odnose medju građanima, skrbi za sigurnost pojedinca u osnovnim rizicima života, kao što su bolest, neuposlenost i nemoć. Obvezatno osiguranje protiv tih rizika je osnova uzajamne solidarnosti građana, a zadatak socijalne države je da pruža sigurnost i jača sustav socijalne skrbi.

Dužnost države je da unapređuje dobrobit svakog pojedinog građanina i cijelog društva. Zato država mora:

– štititi pravo građanina i štititi ga od zlouporabe vlasti,
– održavati red koji je neophodan za ljudski suživot i unapređivati ga,
– omogućiti slobodnu inicijativu kao i razvoj društvenih snaga,
– potpomagati razvoj pojedinca i jačati spremnost za odgovoran angažman za opće dobro,
– štititi slabe, osigurati skrb pojedinca i društva za njih,
– štititi građane od unutarnjih i vanjskih opasnosti,
– zastupati opravdane interese građana pred drugim državama,
– doprinijeti stvaranju za čovjeka dostojnih životnih uvjeta .

Osnova moći demokratske države je mandat naroda. Autoritet države počiva na ispunjavanju njezinih zadataka.
Lokalna samouprava na razini općine mora imati široke ovlasti i vlastita izvorna financijska sredstva dostatna  za financiranje zakonom predvidjenih funkcija.
Vojvodina je zbog svojih zemljopisnih, etničkih, povijesnih, kulturnih i gospodarskih specifičnosti zaokružena cjelina koja mora imati političku i teritorijalnu autonomiju. Regionalizacija po europskom modelu  intencija je koju DSHV podupire.
Smatramo da načela pozitivne diskriminacije moraju biti osnova za zastupljenost pripadnika manjinskih  nacionalnih zajednica u skupštinama općina , A P Vojvodine i Republike , kao i u tijelima uprave, pravosudju, policiji, vojsci, javnim institucijama i javnim  poduzećima.

OBITELJ

Osnovna jezgra ljudskog društva je obitelj. Obitelj zasnivaju muškarac i žena. Oni su u svemu ravnopravni. U obitelji se čovjek rađa i razvija tjelesno i duhovno, u njoj čovjek stječe osjećaj odgovornosti, časti i dostojanstva, uči ostvarivati svoje slobode i prava i poštivati slobode i prava drugih. U obitelji čovjek prvo uči ispunjavati svoje dužnosti. Obitelj mora imati potporu cijeloga društva, prije svega stvaranjem povoljne društvene klime u kojoj će djeca osjećati da im se roditelji i društvo raduju. Društvo mora poštivati roditelje. Odgovorno roditeljstvo mora dobiti visoko društveno priznanje i djelotvornu društvenu potporu.

STATUS NACIONALNIH  MANJINA

Dio hrvatskog naroda koji živi u Srbiji je autohtono pučanstvo i čine hrvatsku manjinsku zajednicu. Hrvati u Republici Srbiji integralni su dio hrvatskoga naroda u cjelini, a  punopravni i ravnopravni su građani u domicilnoj državi.
DSHV će se angažirati na čvršćem povezivanju i inkorporiranju u zajednicu svih gradjana hrvatske nacionalnosti koji žive u Srbiji.
Status hrvatske nacionalne zajednice mora biti reguliran na ustavnoj i zakonskoj razini u skladu s medjunarodnim standardima, a od matične domovine očekujemo potporu u provedbi tih standarda.
DSHV priznaje ravnopravnost svih nacionalnih zajednica bez obzira na njihovu brojnost.

II

OBRAZOVANJE NA HRVATSKOM JEZIKU U SRBIJI

DSHV se zalaže za značajno povećanje izdvajanja iz proračuna države u sferi obrazovanja. Istodobno se zalažemo za obvezno obrazovanje i na srednjem stupnju i reformu obrazovanja u skladu se Europskim standardima. Da bi mladima bilo omogućeno veći pristup obrazovnim institucijama  zalažemo se za veće stipendije i u ulaganja  smještajne kapacitete. DSHV se zalaže za veći mobiltet studiranja diljem Europe po istom sustavi i priznavanja diploma. Zalažemo se za reformu u kojoj će učenik postati aktivan, a znanje primjenjivo u praksi. Za pripadnike hrvatske nacionalne manjine posebno se zalažemo za slijedeće radnje u okviru svakog obrazovnog sustava:

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

U Srbiji se realiziraju  četiri oblika organiziranja nastave na  jeziku i pismu nacionalnih manjina u okviru predškolske ustanove i analogno tome predlažemo:

MODEL A- Sav odgojno obrazovni rad na hrvatskom jeziku:
-Posebna ustanova ili ustanova s nastavom na srpskom jeziku  u posebnim  odgojnim skupinama s nastavom na hrvatskom jeziku.
-Udžbenici i radni listovi se prevode i pišu na  hrvatskom jeziku.
MODEL B- dvojezična nastava na srpskom i hrvatskom jeziku:
-u odgojnoj skupini rade dva odgojitelja  i to: jedan na srpskom a drugi na hrvatskom jeziku;
-u poludnevnom boravku radi jedan odgojitelj i radi istodobno na dva jezika
MODEL C- njegovanje hrvatskog jezika i kulture:
-posebni program nastave-dva puta tjedno njegovanje hrvatskog jezika
MODEL D- posebni programi:
-Učenje  hrvatskog jezika kao jezika društvene sredine/mađarski se u Općini Subotica uči kao jezik društvene sredine i nema razloga da to ne bude i hrvatski jezik/.
Rad u mješovitim odgojnim skupštinama niti treba niti može  biti problem. To je prednost predškolstva jer može biti kontekstualnije, životnije, slobodnije, za razliku od školskog sustava. Najugledniji stručnjaci iz ove oblasti preporučuju upravo mješovite odgojne skupine.

OSNOVNO OBRAZOVANJE

U Srbiji se realiziraju  četiri oblika organiziranja nastave na  jeziku i pismu nacionalnih manjina u okviru osnovne škole. Iz tih razloga predlažemo:
MODEL A- Sva nastava na hrvatskom jeziku:
-Posebna škola ili škola s nastavom na srpskom jeziku  u posebnim razrednim odjelima  s nastavom na hrvatskom jeziku .
-udžbenici se prevode i pišu na hrvatskom jeziku
MODEL B- dvojezična nastava na srpskom jeziku i  na hrvatskom jeziku i  pismu:
-prirodna skupina predmeta /srpski jezik/, društvena ili nacionalna skupina predmeta na hrvatskom  jeziku i  pismu .
MODEL C- njegovanje  hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture:
-posebni program nastave-dva sata tjedno
-nastava iz jezika i književnosti nacionalne manjine, povijesti, zemljopisa, glazbene i likovne kulture.
MODEL D- posebni programi:
-Učenje  hrvatskog jezika kao jezika društvene sredine/mađarski se u Općini Subotica uči kao jezik društvene sredine/

Svi predviđeni oblici mogu biti u funkciji i niti jedan ne treba zanemariti, uvažavajući prije svega broj i teritorijalnu zastupljenost Hrvata na dijelovima Srbije i stupanj ostvarenosti demokratskih odnosa na tom području. Predstavnici hrvatske zajednice u dotičnom području moraju sagledati stanje i perspektive obrazovanja na hrvatskom jeziku, a zatim u svezi s tim poduzeti konkretne akcije. Naravno, treba napraviti dugoročne i kratkoročne strategije i koncepcije rada. Nema razloga da, osim Subotice, u Sonti, Bačkom Monoštoru  ne bude osnovna škola na hrvatskom jeziku.

SREDNJE OBRAZOVANJE

Otvaranje  srednje škole na hrvatskom jeziku u Subotici s općim obrazovanjem društveno jezičnog smjera i jedene stručne srednje škole po izboru roditelja. U okviru srednje škole trebao bi postojati i internat za svu djecu diljem Vojvodine i Srbije. Pored toga u okviru srednjih škola  Vojvodine gdje obitavaju Hrvati omogućiti izborni predmet: hrvatski  jezik s elelementima nacionalne kulture.

VIŠE I VISOKO OBRAZOVANJE

U okviru Učiteljskog fakulteta omogućiti obrazovanje na hrvatskom jeziku za  buduće učitelje i odgajatelje. Istodobno omogućiti onima koji su završili školovanje na srpskom jeziku za učitelje i odgojitelje polaganje predmeta od posebna interesa za hrvatsku nacionalnu manjinu.
U okviru  Filozofskom fakultetu u Novom Sadu formirati katedru za hrvatski jezik gdje bi se istodobno polagali i lektorati.

KULTURA

DSHV će se zalagati za:

1.Stvaranje povoljnih uvjeta za rad amaterskih društava, ali kao jedan od oblika, a ne gotovo isključivi oblik djelovanja i prezentacije kulture Hrvata ovog prostora. Jasno odvojiti interesne sfere u smislu utvrđivanja:
a)  programa od nacionalnog interesa
b)  programa od regionalnog interesa
c)  programa od lokalnog interesa
d)  programa kojima se potiče osnutak i djelovanje novih udruga po selektivnom principu
Zahtijevati jasne i egzaktne kriterije za procjenjivanje kvalitete programa što treba biti osnova za participiranje u financiranju istih.

2.Afirmacija i približavanje kulturnog stvaralaštva Hrvata većinskom narodu kako bi se otklanjale naslijeđene barijere i autoizoliranost.

3.Zalaganje za  programe susreta (dramskih sekcija, likovnih umjetnika itd.) i institucionaliziranje istih. Ovakvim projektima programima od lokalnog interesa dao bi se regionalni, pa u najvišoj instanci i nacionalni značaj; poticala bi se bolja suradnja i čvršće povezivanje pripadnika zajednice i podigla bi se razina kvalitete programa.

4.U oblastima kulturnog djelovanja treba raditi na osnutku profesionalnih institucija koje bi bile financirane iz proračuna lokalne, Pokrajinske i republičke vlasti u ravni sa drugim manjinskim zajednicama.  DSHV će pružati potporu otvaranju Zavoda za kulturu Hrvata ,profesionalnih kazališta, Hrvatskog kulturnog centra, hrvatskih čitaonica. Time bi se podigla kvaliteta programa od standardnog do visokozahtjevnog i postigao angažman i zainteresiranost velikog broja Hrvata koji se profesionalno bave kulturom, a sada su izvan djelovanja u institucijama hrvatske manjinske zajednice.
Poticanje formiranja dokumentarističke i arhivističke djelatnosti Hrvata u Vojvodini

5.Povezivanja sa Hrvatima u drugim zemljama. Organiziranjem seminara, skupova, manjih radionica postiglo bi se međudržavno povezivanje iz koga bi se stvarali novi projekti od nacionalnog, ali i međunarodnog interesa.

6.Zalaganje za osposobljavanje kadrova u kulturnim djelatnostima Hrvata za stručnu izradu projekata pri raspisanim natječajima.

7.DSHV će se zalagati da u državnim tijelima iz oblasti kulture, institucijama i  zavodima kulture, budu razmjerno uposleni i pripadnici hrvatske manjine.

8. DSHV će se zalagati za stalnu suradnju s institucijama i državnim tijelima iz oblasti kulture iz naše matične države.

INFORMIRANJE

Informiranje podrazumijeva djelovanje u dva osnovna smjera: prema javnosti i unutar članstva.

Zadaća informiranja prema javnosti ima za cilj ostvariti strateški medijski proboj hrvatske nacionalne manjinske zajednice u Republici Srbiji. Izrazito negativan stav prema Republici Hrvatskoj i samim tim prema Hrvatima u Vojvodini i Srbiji, najveća je prepreka u pristupu medijima. Sva istraživanja javnog mišljenja pokazuju da su predrasude prema u Hrvatima u Srbiji odmah iza Albanaca. Stoga je nužna strategija kao sustavni oblik djelovanja u duljem vremenskom periodu. Čimbenici tog sustava trebaju biti:

Korištenje prigode istupanja u najmoćnijim elektroničkim medijima putem press konferencija I proširiti listu medija gdje će se redovito njegovati hrvatski jezik i plasirati naše teme,
Zalagati se za razmjernu minutažu hrvatskog programa u javnim elektronskim servisima.
Proširiti listu medija gdje će se redovito njegovati hrvatski jezik i plasirati naše teme,
Očitovanje i o temama koje nisu samo dio manjinske problematike,
Educiranje rukovodećih kadrova za nastup u svim vrstama javnih medija,
Unapređenje komuniciranja putem internet stranica formiranjem Web redakcije i novom TUBE prezentacijom,
Zalaganje za formiranje manjinske informativne agencije,
Postojeći instrumentarij djelovanja u informiranju usmjeriti i prema javnosti u Republici Hrvatskoj kako bi se skrenula tamošnja pozornost na ovdašnju problematiku u veliku mogućnost u proširenju najprije gospodaske suradnje, a potom kulturne i političke. To je obostrani interes, a političkoj organizaciji DSHV velika potpora.

Drugi smjer informativnog djelovanja okrenut je prema članstvu DSHV.
Do sada je uspostavljena redovita periodika tiskanog glasila GLAS RAVNICE i treba je održati. Stranačka glasila nigdje nisu razvijena do stupnja javnih odnosno komercijalnih medija, te ne treba gajiti ambicije ka njegovom nakladničkom proširenju većem od članstva. Otvorenost prema autorima i temama koje nisu usko stranački, veliki je demokratski domet i treba ga očuvati.
Internetska prezentacija razvija sa strahovitom progresijom i treba je unaprijediti u skladu sa standardima velikih stranaka. U tom djelu ukazuje se novina kao TUBE, to jest video prezentacija kao paratelevizijski medij. To je budućnost koja je već počela na internetskim portalima. Treba je među prvima iskoristiti.

SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA

DSHV se zalaže na planu službene uporabe jezika i pisma:

Ponovno pokretanje inicijative redi uvođenja u službenu uporabu hrvatskoga jezika i pisma na pokrajinskoj razini, budući da ova inicijativa još nije rezultirala izmjenama Statuta AP Vojvodine.
DSHV će također pokrenuti inicijativu za uvođenje u službenu uporabu hrvatskih naziva mjesta tamo gdje su ona drugačija od službenih.
DSHV će podupirati sva nastojanja i poduzimati inicijative radi uvođenja hrvatskoga jezika i pisma kao službenoga u  mjestima : SOT, BAČKI MONOŠTOR I BAČKI BRIJEG, u skladu sa pozitivnim propisima.
DSHV će se zalagati za organiziranje posjete Bunjevcima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, surađivati s drugim hrvatskim institucijama i nevladinim organizacijama u organiziranju znanstvenih i drugih skupova o Bunjevcima, organizirat će predstavljanje knjiga bunjevačkih autora iz matične države i na svaki drugi način će pred državnim i drugim tijelima zastupati stajalište kako je bunjevački identitet zapravo samo jedan hrvatski subetnički identitet.
DSHV će zalagati za dosljednu uporabu hrvatskoga jezika u institucijama i tijelima hrvatske manjinske zajednice.

GOSPODARSTVO

Gospodarski program  ima za cilj stvaranje ekonomski bogatijih građana. DSHV se zalaže za nastavak pretvorbe gospodarskog sustava , stvaranje stabilnih uvjeta poslovanja i smanjenje stope neuposlenosti.
DSHV proces pretvorbe vidi kao približavanje standardima EU. To znači kako se istodobno moraju stvoriti zakonska rješenja koja će lokalnim i regionalnim zajednicama ostavljati više financijskih sredstava za autonomnu uporabu u vlastiti razvoj. Vojvodina kao najrazvijeniji dio Srbije mora biti ekonomski lider i most ka europskim integracijama. Regionalno ekonomsko povezivanje je model koji nema alternativu u dosadašnjem razvoju unutar obitelji europskih država. Orijentiranje ka EU izvjesno donosi prigodu korištenja predpristupnih fondova za ubrzani regionalni gospodarski razvoj.
Zalažemo se za primjenu kulturno-tradicijskih sadržaja pojedinih vojvođanskih regija naseljenih pretežito etničkim skupinama. Na ovaj način očuvanje etničkog specifikuma Hrvata može doprinijeti i ukupnim gospodarskim efektima Vojvodine. Revitaliziranje salaša, njihova arhitektonska zaštita, restauriranje, kao vid očuvanja povijesnih tragova Hrvata na ovim prostorima, te promidžba pojedinih regija Vojvodine konkretne su mjere za koje se zalaže DSHV. Razvoj turističke ponude Vojvodine mora  postati važan čimbenik u povezivanju regija jugoistočne Europe.
DSHV se zalaže za hrvatska zajednica u Vojvodini bude most ka punoj gospodarskoj suradnji između Republike Srbije i matične nam domovine.
Puna uposlenost mladih, žena i osoba sa posebnim  potrebama (invalidi) kao i uposlenika koji su u pretvorbi ostali bez radnog mjesta, cilj je svih mjera za koje se zalaže DSHV. Država svojim poticajnim mjerama mora osigurati što veću uposlenost, permanentno educiranje uposlenih i zaustaviti odliv mladih i visoko obrazovanih kadrova. Put ka većoj uposlenosti najbolja metoda očuvanja stabilne obiteljske i manjinske  zajednice. To je uvjet za eliminiranje ekstremnih stavova i ideja i izgradnju demokratskog ozračja kako u većinskoj tako i prema manjinskoj populaciji. U dobro organiziranom gospodarstvu ima svih preduvjeta za dobro demokratsko društvo u kojem će antagonizmi biti svedeni na minimum.

POLJOPRIVREDA

Neke od temeljitih zadaća DSHV u odnosu na poljoprivredne proizvođače su:
1 – Zaštita prava poljoprivrednih proizvođača,
2 – stvaranja uvjeta za njihovo redovito educiranje i
3 – razvijanje sustava solidarnosti.
4 — naša stranka se zalaže za decentralizaciju poslova vođenja poljoprivrede na razinu Pokrajine i općina.
Iznimno je važno utjecati na svijest poljoprivrednika da shvate svoju primarnu ulogu u društvu, jer su oni prije svega proizvođači hrane, a samim tim njihov značaj je velik. Pored toga poljoprivrednici izravno utječu, kroz proces obrade tla i uzgoj biljnih vrsta, održavanja poljskih putova, kanala i nasipa, na prirodu odnosno na okoliš te su poljoprivrednici i svojevrsni čuvari krajolika. Veoma je značajno da u tom procesu ne dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže, već da se unaprijedi i oplemeni životna sredina i poljoprivredni proizvodni prostor na temeljima ekoloških principa i održivog razvitka. Osim toga treba istaći da su aktualne tendencije proizvodnje biodizela i etanola izazvale povećanje tražnje žitarica i uljarica na svjetskom tržištu. Ovaj trend će sve više rasti u budućnosti, čime  će poljoprivreda imati sve veći značaj i donosit će poljoprivrednicima neusporedivo veće zarade nego što je to slučaj sa klasičnom proizvodnjom hrane. Sukladno tomu ne treba bježati od poljoprivrede, već naprotiv nastojati sačuvati vlasništvo nad zemljištem i proširivati ga.

–  Insistirati na informiranju poljoprivrednika o  aktualnim standardima u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi (HCCP, ISO-9001,  ISO- 14000, GLOBALGAP i sl.) su neminovnost koja će zahtijevati od poljoprivrednika da standardiziraju svoje proizvodne procese jer će to nametnuti prerađivačka industrija i tržište E. U.
–  DSHV će se zalagati za konkretni materijalni impuls za bolji položaj poljoprivrednika, a to su mjere  prem i r a nj a  i  s u b v e n c i o n i r a nj a po jedinici površine i po broju grla stoke. Trebamo nastojati da mjere poticaja od 100 eura po hektaru se poveća na mogućih 200, a u konačnici na 300 eura po hektaru. Ova praksa je već proširena  u susjednim državama – Mađarska, Hrvatska i Rumunjska, čime jača ekonomska snaga farmera koja vremenom treba da ih približi ekonomskoj snazi farmera u zemljama članicama Europske unije.
– Posljednjih godina raste interes za uzgoj  a u t o h t o n i h gotovo zaboravljenih sorata i rasa biljaka i domaćih životinja, radi zdravijih i kvalitetnijih  proizvoda koje one daju. Proizvodi od starih sorata i rasa  mogu dobiti certifikat proizvod  zaštićenog geografskog podrijetla. Program organske proizvodnje hrane je dio buduće poljoprivredne strategije.  Za ovakve projekte postoje  državni fondovi i fondovi Europske unije i što je najvažnije gotovo neograničeno tržište Europske unije. Potrebno je uključivati naše poljoprivrednike i u ovakve projekte.
– DSHV će se zalagati za  povećanje agrarnih proračuna na razini općina, Pokrajine i Republike, kako bi poljoprivrednici imali mogućnost koristiti novčana sredstva za dugoročna investicijska ulaganja na svojim gospodarstvima.

– Svjedoci smo  štetnog utjecaja globalnih klimatskih promjena, što se manifestiralo sušom i enormno visokim temperaturama zraka, koje su prouzročile drastično umanjenje prinosa. Nameće se potreba navodnjavanja gotovo svih usjeva. No ključni problem jest nepostojanje vodotokova i akumulacija vode, koji bi služili kao izvorišta vode za navodnjavanje. Brzoga rješenja ovoga problema nema, a čini se da je jedina realna i ekonomski opravdana mogućnost izgradnja novog kanala Dunav- Palić-Tisa…
Zalažemo se i za revitalizaciju vodotoka DTD koji je urušen devedesetih godina i kao melioracijski sustav i kao sustav za navodnjavanje.
– Neprestano razvijati svijest o zaštiti okoliša i uporabu pesticida koji najmanje kontaminiraju biljke i zemljište. Ukazivati na značaj pravilnog odlaganja i uništavanja ambalaže od pesticida, koja se još uvijek nekontrolirano baca u prirodu.
– Važno je istaći potrebu specifičnog vida obrazovanja poljoprivrednika i mladih na selu radi stjecanja certifikata i osposobljavanja za korištenje predpristupnih fondova E.U. u oblasti ruralnog razvitka, program «IPARD». Ovaj program polazi od planiranja razvoja «od dolje prema gore» gdje od organiziranosti i osposobljenosti na lokalnoj – mjesnoj razini ovisi osiguranje poticajnih sredstava za real
izaciju projekata u ruralnim područjima.
– DSHV se zalaže podizanje šuma na slabijim tipovima tala i vjetrozaštitnih pojaseva duž putova i kanala je neophodno radi povećanja šumovitosti regije, koja je znatno ispod minimuma europskih standarda, a uz to bi se trebala postići modifikacija mikroklime i ublažiti eolska erozija.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ

DSHV podupire sve napore koji su usmjereni prema poboljšanju kvalitete života i rada. Nezamislivo  je i civilizacijski neodgovorno planirati izgradnju prosperitetnoga društva bez poštivanja standarda i propisa o zdravom okolišu i održivom razvoju.  Korištenje prirodnih resursa pripada svim generacijama, a ne samo jednom pokoljenju. To znači da čovjek pripada prirodi, a ne priroda čovjeku. Zakonska regulativa, državni poticaji i educiranje kako mladih tako i svih ostalih generacija, suradnja sa ekološkim udrugama, regionalna suradnja na zaštiti okoliša, ekološki kampovi i svi drugi vidovi utjecaja na djelovanje pojedinaca, tvrtki i institucija mogu doprinijeti zaustavljanju devastiranja okoliša i uspostavu prirodne ravnoteže.
Zdrava proizvodnja hrane ima sigurnu perspektivu i ekonomsku isplativost makar s točke zdravstvene preventive. Obveza  države je poticajnim mjerama osigurati sigurnost i planirani razvoj ove grane poljoprivrede i prerade hrane radi dostizanja sadašnje razine takve proizvodnje u EU.
DSHV se zalaže za jačanje regionalne suradnje u zaštiti vodotokova, vjetrozaštitnih pojaseva, podzemnih voda, plansko i zdravstveno sigurno upravljanje industrijskim i komunalnim otpadom. Zalažemo se za veće poticaje države kod izgradnje kapaciteta koji koriste obnovljive izvore energije, smanjenje emisije štetnih plinova i sve međunarodne dogovore koje se bore protiv globalnog otopljenja.

MLADEŽ

DSHV je na stajalištu kako je sudjelovanje mladih u aktivnostima hrvatske manjinske zajednice i u procesu donošenja političkih odluka od vitalne važnosti za jačanje svih institucija države Srbije, hrvatskih manjinskih institucija  i za izgradnju demokratičnijeg društva.  DSHV se zalaže da se omladini omogući da izraze svoje poglede i promišljanja glede najvažnijih društvenih, gospodarstvenih, političkih i  socijalnih pitanja zajednice. Avangardnost, energija i hrabrost mladih je ono što nedostaje svakoj stranci i zajednici. Propusna moć za takva stajališta je lakmus papir demokratičnost i riješenosti za promjene svake stranke i institucije. Mladi trebaju postati naša arhimedska poluga koja će nas voditi u put prosperiteta. DSHV će podupirati i pomagati mladima da u obrazovnom sustavu mogu razviti sve svoje prirodne potencijale, kako bi kao takvi pridonijeli ostavljajući svoje znanje i sposobnosti u zemlji u kojoj žive. Zalažemo se da država omogući lakše uposlenje mladih  putem raznih  pozitivnih mjera, kao što se zalažemo da se stvaraju posebni fondovi za stambeno rješavanje potreba mladih bračnih parova.

ŠPORT

Društvo mora shvatiti da zdrav i fizički dobro pripremljen pojedinac  bolje uči, obavlja svoje radne obveze, a država za njegovo osiguranje manje izdvaja. Ne smije se zanemariti niti mogućnost uporabe športa u odgojne svrhe jer je mogućnost postizanja  rezultata u športu i popularnost koja s time ide pozitivan način samoaktualizacije velikoj broja mladih ljudi. Društvo treba  stvoriti  adekvatne materijalno financijske uvjete za aktivno bavljenje športom sve većeg broja mladih i to: forsiranjem bazičnog /masovnog/ i perspektivnog športa, a da vrhunski šport mora biti profesionalan , očišćen od svih kriminalnih radnji i manipulacija koji  su karakteristika  sadašnjeg trenda u profesionalnom športu. Osiguravanje dovoljnog broja športskih objekata doprinijet će da se mladi sve više bave športom, a da ne krene stranputicom. Zalažemo se  da lokalne samouprave sprovode zakonsku obvezu glede izdvajanja financijskih obveza za šport i fizički kulturu.

ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB  I DRUŠTVENA BRIGA O DJECI

ZDRAVSTVO

Adekvatna zdravstvena zaštita građana je jedna od najhitnijih i najodgovornijih obveza i dužnosti svake države. Zdravlje pojedinca je vrijednost kojoj svatko od nas teži i zadatak države je da mu tu vrijednost  omogući.
U svom radu u okviru zdravstvene politike DSHV će se zalagati i podržavati one koji u svom programu imaju slijedeće bitne točke:
1.  Uspostavljanje takve primarne zdravstvene zaštite koja će pod jednakim uvjetima biti dostupna svakom građaninu.
2.  Kontrola i racionalno korištenje financijskih sredstava za pokrivanje zdravstvene zaštite.
3. Uređivanje odnosa i kontrole u privatnom sektoru, te omogućavanje osiguranicima izbora korištenja zdravstvene zaštite pod jednakim uvjetima u oba sektora.
4. Suzbijanje korupcije i dodatnog /neformalnog/ plaćanja, razvoj unutarnje
kontrole na svim razinama i po svim pitanjima.
5. Osiguravanjem permanentne edukacije zdravstvenih radnika i praćenje
najnovijih svjetskih dostignuća u zdravstvu.
6. Razvijanje učinkovitog sustava sa  financijskom podlogom za preventivnu zdravstvenu  zaštitu.

SOCIJALNA SKRB I DRUŠTVENA SKRB  O DJECI

Neblagovremeni i neadekvatni odgovori na probleme sa kojima se Srbija susreće u zadnjih dvadesetak godina doveli su do drastičnog osiromašenja cjelokupnog društva koje najviše osjete oni najslabiji i najugroženiji: stari, neuposleni, samohrane majke, djeca i odrasli sa posebnim potrebama, djeca bez roditeljske skrbi, umirovljenici, izbjeglice i raseljena lica.
U svom radu DSHV se zalaže za davanje šanse svim kategorijama stanovništva za život dostojan čovjeka i podržavamo sve one koji imaju isti cilj. Da bi se to ostvarili potrebno je posebnu pozornost posvetiti slijedećem:
1. Reforma sustava  socijalne skrbi i centara za socijalni rad koji bi trebali biti nositelji reformi u oblasti socijalne skrbi.
2. Usvajanje samo takvih Programa socijalnih mjera koji neće dovesti lica koja su ostala bez uposlenja zbog privatizacije i pretvorbe na ulicu.
3. Podržat ćemo one mjere vlade koje doprinose povećanju nataliteta.
4. Osiguravanje besplatnog školskog pribora i udžbenika, besplatan prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola, besplatne užine u školi za djecu koja potiču iz socijalno ugroženih obitelji.
5. Podržavanje programa koji afirmiraju obitelj kao najadekvatniji sredinu za odgoj djece. Djeci bez roditeljskog staranja također je mjesto u obitelji, bilo hraniteljskoj bilo pod vidom usvojenja, kao i djeci koja su ometena u razvoju.
6. Osobitu pozornost posvetiti problemu nasilja u obitelji. Prevencija kroz upoznavanje o pravima djeteta, pravima žena i standardima koji definiraju obiteljsku zajednicu, prvi su korak ka iskorjenjivanju nasilja.  Aktivnosti organa MUP-a, suda, centara za socijalni rad, zavoda za tržište rada, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, savjetovališta i dr. Nužno je povezati u mrežu podrške licima koja trpe nasilje.
7. Uvođenje inkluzivnih programa u rad škola, uz osiguravanje prikladne edukacije nastavnog osoblja, stručne pokrivenosti i  utvrđivanje drugačijih normativa rada, kako bi i djeca sa posebnim potrebama imala šansu.
8. Osmišljavanje programa za integraciju i zapošljavanje odraslih lica sa posebnim potrebama.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Temeljne odredbe međunarodne aktivnosti DSHV suglasne su s Okvirnom konvencijom o ljudskim pravima, Okvirnom konvencijom o zaštiti nacionalnih manjina, Poveljom o manjinskim i regionalnim jezicima, svim međunarodnim, regionalnim i bilateralnim sporazumima Republike Srbije koji pravno reguliraju položaj manjinskih zajednica.
U svom djelovanju na međunarodnoj političkoj pozornici DSHV je orijentiran ka strankama demokratske provenijencije i europske orijentacije i koje podupiru euroatlantske integracijske procese.
DSHV je član Federalne unije europskih manjina od 1995. godine kada je nakon dvogodišnjeg statusa pridruženog člana, na 40. kongresu primljen u punopravno članstvo.Taj status zadržan je do danas. FUEM je međunarodna, nevladina, neprofitabilna, neovisna krovna europska organizacija manjinskih naroda.
Na ovaj način DSHV želi prevladati dominantan diskurs manjinskog reciprociteta u domicilnoj političkoj praksi i vratiti se na temelje pravne i demokratske države koja i predstavnike manjinskih naroda tretira kao ravnopravne građane, a ne kao taoce dnevno političkih odnosa između država. S time  hrvatska nacionalna manjina postaje bitan čimbenik suradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske.Također želimo djelotvornu suradnju s političkim manjinskim organizacijama Hrvata u susjednim državama.
Aktivne i permanentne veze  sa predstavnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj od ogromnog  je značaja za pronalaženje  adekvatnih rješenja kolektivnih prava i  statusa u domicilnim državama.

Predsjedavajući Skupštine
Grgo Kujundžić

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti