Statut

STATUT DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI

Na temelju članka 14. i članka 45. Zakona o političkim strankama («Službeni glasnik Republike Srbije»,br. 36/2009),
Skupština Demokratskog Saveza Hrvata u Vojvodini, na sjednici održanoj dana 05.09.2009. godine u Subotici, na temelju odluke Vijeća Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na sjednici što je održana u Subotici 23.10.2009.godine donijela je:

STATUT DEMOKRATSKOG SAVEZA HRVATA U VOJVODINI

I.

OPĆE ODREDBE

Članak  1.

Demokratski Savez Hrvata u Vojvodini (u daljnjem tekstu: DSHV) dobrovoljna je stranka u kojoj se oblikuju, izražavaju i zastupaju kolektivni interesi Hrvata u Republici Srbiji i AP Vojvodini u skladu s ustavom, zakonom i međunarodnim standardima , radi ostvarivanja političkih, kulturnih, gospodarskih i drugih ciljeva.

Članak  2.

DSHV ima svojstvo pravne osobe i upisan je u Registar političkih organizacija, danom osnutka, 15. 07. 1990. godine.

Članak 3.

DSHV svoje političke ciljeve izražava programom, deklaracijama, memorandumima, rezolucijama i odlukama, a način djelovanja utvrđuje se ovim statutom.

II.

NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE NA KOJEM DSHV DJELUJE

Članak 4.

Naziv stranke je: DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI.  Sjedište stranke je u Subotici, Beogradski put 31.

Članak 5.

DSHV djeluje na području Republike Srbije i AP Vojvodine.

Članak 6.

DSHV ima pečat, znak, štambilj i zastavu.
– Pečat DSHV-a je okrugloga oblika, prečnika 5 centimetara i u kružnom obliku ograničenom s dva koncentrična kruga sadrži tekst: DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, SUBOTICA, a u sredini je znak DSHV.
Tekst pečata napisan je na srpskom jeziku ćiriličnim pismom u gornjem luku, i na hrvatskom jeziku latiničnim pismom u donjem luku pečata.
– Znak DSHV-a je tradicionalni znak Hrvata, tj. štit izdijeljen u crveno-bijela polja kvadratnog oblika s velikim latiničnim slovima u sredini: DSHV.
– Štambilj je pravokutog oblika veličine 4,5 x 1,5 cm s upisanim tekstom na srpskom jeziku ćiriličnim pismom i hrvatskom jeziku latiničnim pismom:
DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI 24000 SUBOTICA, Beogradski put 31.
– Zastava je pravokutna trobojnica crvene, bijele i plave boje sa znakom DSHV-a u sredini.

III.

PROGRAMSKI CILJEVI

Članak 7.

Osnovno polazište DSHV-a jest da je slobodna samo ona zajednica u kojoj je slobodan i socijalno  siguran svaki pojedinac.
DSHV kao stranka slobodnih i odgovornih članova, zalaže se za ostvarivanje kolektivnih interesa  pripadnika hrvatske manjinske zajednice pridržavajući se sljedećih načela:
– slobodno iskazivanje svojih nacionalnih, vjerskih i svjetonazorskih osjećaja;
– očuvanje nacionalne samobitnosti;
– slobodna i ravnopravna uporaba vlastitoga standardnoga jezika i pisma tijekom školovanja i u odnosima s tijelima vlasti, uprave i pravosuđa i u javnom životu uopće;
– slobodno udruživanje i organiziranje radi razvitka prosvjete, kulture, umjetnosti i društvenog  života Hrvata u Srbiji;
– pravo razvitka svih oblika povezivanja s matičnom državom i matičnim narodom;
– odgovarajuća zastupljenost u predstavničkim tijelima u skladu s principima pozitivne diskriminacije;
– poštovanje čovjeka, njegova dostojanstva, prava i sloboda, neovisno o njegovoj rasnoj, vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, spolu, političkom uvjerenju i socijalnom statusu, u skladu s najvišim europskim standardima;
– ostvarivanje i očuvanje demokratskog, političkog i pravnog poretka u državi Srbiji, vladavine prava i socijalne pravde i društvene solidarnosti;
– zaštita i unaprjeđenje položaja obitelji kao osnovne stanice društva.
U ostvarivanju programskih načela, DSHV se koristi demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima, ne prihvaćajući nedemokratske nasilne metode.
S tim ciljem, DSHV surađuje sa strankama i nevladinim udrugama demokratske provenijencije  u Srbiji i inozemstvu.

IV.

OSTVARIVANJE JAVOSTI RADA

Članak 8.

Javnost rada DSHV ostvaruje se izdavanjem glasila, web stranice i objavljivanjem programskih ciljeva i zadaća DSHV-a, akata, odluka i izjava tijela upravljanja DSHV-a u sredstvima javnoga priopćavanja i na drugi način.
Na web stranici obvezno se objavljuje tekst Osnivačkog akta, Statuta, osobno ime zastupnika stranke, Programa stranke, i opći akti, a moguće su i informacije o sjednicama Predsjedništva i Vijeća.
DSHV izdaje svoje glasilo „Glas Ravnice“, radi izvještavanja članstva i javnosti o svome radu,  te radi promicanja ideja, vrijednosti i ciljeva stranke.
Iznimno, javnost rada DSHVa može biti isključena kada nadležni organ donosi odluku o strategiji izbora, spajanju ili ukidanju stranke i donošenju odluka o isključenju iz članstva stranke.

V.

FINANCIRANJE STRANKE I OSOBA ODGOVORNA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE, VOĐENJE KNJIGA I
OSOBA OVLAŠTENA ZA KONTAKTIRANJE S MJERODAVNIM TIJELOM

Članak 9.

DSHV se financira iz sredstava koja ostvaruje na temelju:
–  javnih izvora – proračuna Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalnih samouprava;
–  privatnih izvora – članarine i doprinosa članova i dužnosnika, priloga pravnih i fizičkih osoba i prihoda od imovine stranke.
Stranka vodi financijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa, sukladno zakonu i propisima.
Vijeće DSHV-a donosi Pravilnik koji određuje način prikupljanja sredstava, raspodjelu i izradu proračuna, kako bi DSHV imao stalne prihode za nesmetan rad i poštivao zakonitost u financijskom poslovanju.
Za financijsko poslovanje odgovoran je predsjednik DSHV-a i računopolagač, odnosno osoba na koju on prenese zaduženja i ovlasti za financijsko poslovanje.
Računopolagača imenuje predsjedništvo DSHV-a.
Računopolagač vodi knjigovodstvo stranke, podnosi potrebna izvješća mjerodavnim tijelima.
Računopolagač kontaktira s mjerodavnim tijelom u svezi s poslovanjem stranke.

VI.

UVJETI I NAČIN UČLANJIVANJA I PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 10.

Članom DSHV-a može postati svaka punoljetna osoba koja ima poslovnu sposobnost, koja je državljanin Republike Srbije, koja prihvaća Program i Statut DSHV-a i koja nije član druge političke stranke.
Članom DSHV-a postaje se potpisivanjem pristupnice, koja sadrži izjavu o prihvaćanju Statuta, programskih ciljeva i zadaća i obveze plaćanja članarine.
Predsjednik mjesne organizacije je u obvezi potpisanu pristupnicu dostaviti odboru podružnice.
Odbor podružnice je u obvezi u roku od 15 dana pristupnicu, anketni list i eventualne primjedbe   na učlanjenje kandidata, dostaviti Tajništvu DSHV-a.
Predsjedništvo pristupnicu usvaja ili odbija i o tomu u roku od 30 dana obavještava predsjednika  odbora podružnice, koji u roku od 7 dana obavještava kandidata.
Predsjedništvo DSHV nije u obvezi svoju odluku o odbijanju pristupnice obrazložiti kandidatu.
Na odluku o odbijanju učlanjenja kandidat može podnijeti žalbu Vijeću u roku od 15 dana od dana prijama odluke, a odluka Vijeća je konačna.

Članak 11.

Članstvo u DSHV prestaje:
– istupanjem iz članstva temeljem pismene izjave,
– isključivanjem iz članstva,
– brisanjem iz članstva,
– smrću člana.

Članak 12.

Član DSHV može u svako doba istupiti iz članstva DSHV-a. Član DSHV-a je dužan dostaviti Predsjedništvu pismenu izjavu o istupanju iz članstva u DSHV-u.

Članak 13.

Predsjedništvo DSHV isključuje iz članstva u DSHV-u člana:
– koji se teško ogriješi o Statut DSHV-a i ako ne poštuje odluke Skupštine, Vijeća i Predsjedništva DSHV,
– koji bespravno otuđi ili prisvoji imovinu DSHV-a,
– koji svojim nemarom i nedisciplinom onemogućava rad DSHV-a.

Članak 14.

Svaki član DSHV-a, tijelo upravljanja i radno tijelo DSHV-a, imaju pravo predložiti isključenje člana iz članstva u DSHV-u.
Obrazloženi prijedlog za isključenjem člana iz članstva u DSHV-u podnosi se Predsjedništvu.
Odluku o isključenju člana iz članstva u DSHV-u donosi Predsjedništvo.
Isključeni član ima pravo žalbe Vijeću DSHV-a.
Žalba odgađa izvršenje odluke o isključenju iz članstva u DSHV-u, a prava i obveze isključenog člana miruju do donošenja konačne odluke Vijeća.
Isključeni član može podnijeti molbu Vijeću za prijam u članstvo protekom jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke o isključenju.

Članak 15.

Predsjedništvo DSHV-a ovlašćuje se brisati iz članstva DSHV-a člana:
– koji duže od dvije godine ne plaća članarinu,
– koji prestane biti državljanin Srbije,
– koji bude djelomice ili potpuno lišen poslovne sposobnosti i
– koji kroz dulje vrijeme bez opravdanih razloga ne izvršava povjerene mu zadaće.

VII.

PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 16.

Prava člana DSHV-a su:
– ravnopravno s drugim članovima sudjelovati u aktivnostima DSHV-a;
– slobodno izražavati svoje mišljenje u okviru tijela DSHV-a;
– slobodno davati prijedloge i pokretati inicijative za rad DSHV-a;
– biti pravodobno i adekvatno obaviješten o radu DSHV-a, o radu zastupnika i vijećnika u  Skupštinama Republike, Autonomne pokrajine Vojvodine, lokalnih samouprava i o raspolaganju sredstvima DSHV-a;
– davati mišljenje i ocjene o radu tijela DSHV-a;
– sudjelovati u kreiranju i ostvarivanju politike DSHV-a;
– dobiti zaštitu DSHV-a ako bude ugrožen zbog obavljanja stranačkih aktivnosti;
– birati i biti biran u tijela DSHV-a;
– ostvarivati i druga prava sukladno Statutu i odlukama tijela upravljanja DSHV-a.

Članak 17.

Dužnosti i obveze članova DSHV-a su:
– svojim radom i aktivnostima pridonosit ostvarivanju svrhe i ciljeva osnutka DSHV-a,
– pridržavati se Statuta DSHV-a, Programa rada i drugih akata tijela upravljanja DSHV-a,
– čuvati čast, dostojanstvo, ugled i interese DSHV-a,
– čuvati imovinu DSHV-a,
– uredno plaćati članarinu,
– disciplinirano i savjesno izvršavati Program rada i odluke tijela upravljanja DSHV-a,
– u kontaktu s drugim narodima širiti zajedništvo i dostojanstvo suživota.

Članak 18.

Jedinstvo DSHV-a osigurava se i izražava načelima Programa i Statuta.
Provedba odluka Skupštine, Predsjedništva, Vijeća i drugih tijela, obvezna je za sve članove i tijela DSHV-a.
Svaki član DSHV-a ima pravo na isticanje vlastitoga mišljenja u procesu donošenja odluke.
Iznošenje i zastupanje drukčijega mišljenja – u procesu donošenja odluke – ne podliježe sankcijama.
Članovi DSHV su obvezni nakon donošenja odluke od strane mjerodavnoga tijela DSHV-a, donesenu odluku poštovati, bez obzira na mišljenje koje su tijekom rasprave zastupali.
Članovi DSHV-a čiji prijedlog većina ne prihvati, ne mogu u javnosti predstavljati svoje mišljenje kao stav DSHV-a.

Članak  19.

Članovima DSHV izdaje se članska iskaznica.
Oblik i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo DSHV-a.

VIII.

USTROJSTVO PO TERITORIJALNOM PRINCIPU I UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak  20.

DSHV je jedinstvena stranka ustrojena u pojedine oblike prema teritorijalnoj razini i funkcionalnosti kojima se postiže decentralizacija odlučivanja i djelovanja.
Svaki ustrojstveni oblik za svoje djelovanje snosi političku odgovornost pred DSHV-om kao cjelinom.
Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata rada, DSHV organizira djelatnosti po mjesnim organizacijama i podružnicama.
U mjestima u kojima nisu formirane mjesne organizacije, a postoji interes za to, Predsjedništvo DSHV-a može imenovati povjerenike DSHV-a, koji će organizirati aktivnosti na prijamu novih članova i formiranju mjesne organizacije.
Ustrojstvo i rad mjesnih organizacija i podružnica uređuje se pravilnicima koje donose Skupštine mjesnih organizacija i podružnica i koji moraju biti sukladni ovom Statutu.

Članak  21.

Mjesna organizacija je temeljni ustrojstveni oblik, a mogu je osnovati članovi DSHV-a u naseljenom mjestu po mjesnim zajednicama.
Mjesnu organizaciju može osnovati najmanje 10 članova.
Član mjesne organizacije može biti i stanovnik druge mjesne zajednice, ukoliko tamo nije ustrojena mjesna organizacija.
Nakon osnutka mjesne organizacije i izbora odbora, prestaje funkcija povjerenika za dotično područje.

Članak 22.

Mjesna organizacija DSHV-a:
– bira i opoziva članove tijela upravljanja mjesne organizacije;
– donosi plan rada;
– promiče ciljeve, ideje i interese DSHV-a na svom području;
– provodi politiku, odluke i zaključke viših tijela DSHV-a;
– sudjeluje u rješavanju pitanja lokalnog značenja;
– brine se za naplatu članarine;
– obavlja i druge dužnosti koje joj povjere viša tijela stranke.

Članak  23.

Mjesna organizacija svoju djelatnost obavlja na sastancima članova i odbora i Skupštine mjesne organizacije.
Odbor čini 7 članova – predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i 3 člana.
Odluke se donose većinom nazočnih članova.
Skupštinu čine svi članovi s uredno podmirenom članarinom.
Mandat članova skupštine traje 4 godine.
Predsjednik mjesne organizacije predstavlja mjesnu organizaciju, saziva i vodi sjednice, provodi odluke odbora i viših tijela DSHV, te odgovara za rad mjesne organizacije.
Tajnik obavlja stručno – administrativne poslove.
Rizničar prikuplja članarinu i uplaćuje je DSHV-u.

Članak  24.

Podružnice DSHV-a kao ustrojstvene jedinice DSHV-a, ustrojavaju se odlukom Predsjedništva DSHV po pravilu na području jedne općine.
Podružnice se mogu osnivati ukoliko na području djeluju najmanje 2 mjesne organizacije.
Odlukom predsjedništva DSHV-a mjesna organizacija s područja druge općine može postati dio  podružnice, do formiranja podružnice na području njene općine.
Podružnice DSHV-a nemaju svojstvo pravne osobe.
Podružnica DSHV-a djeluje pod nazivom: DSHV-PODRUŽNICA u ______________.
Podružnice DSHV-a nemaju pečat.
Podružnica ima štambilj četvrtastog oblika na kojemu piše:
DEMOKRATSKI SAVEZ HRVATA U VOJVODINI, Podružnica u _____________.

Članak 25.

Podružnica DSHV-a:
– bira i opoziva članove tijela podružnice;
– koordinira rad mjesnih organizacija;
– potiče i pomaže osnutak novih mjesnih organizacija;
– promiče programske ciljeve, interese i vrijednosti DSHV-a na svom području;
– provodi politiku, odluke i zaključke viših tijela DSHV-a;
– sudjeluje u rješavanju pitanja značajnih za područje grada ili općine;
– predlaže kandidate za tijela lokalne samouprave i daje im upute za rad;
– surađuje s drugim strankama na području grada i općine, ako je takva suradnja sukladna politici  DSHV-a  i po odobrenju Predsjedništva DSHV-a.

Članak 26.

Tijela upravljanja podružnicom su Skupština i Odbor podružnice.
Skupštinu sačinjavaju izaslanici mjesnih organizacija.
Broj izaslanika određuje Vijeće stranke na temelju broja članova u mjesnoj organizaciji s uredno podmirenom članarinom.
Skupština može biti redovita i izvanredna.
Mandat skupštine je 4 godine.
Skupštinu saziva i njome predsjedava predsjednik podružnice.

Članak 27.

Radi realiziranja posebnih interesa mladih članova DSHV-a, njihova  političkog profiliranja i  određivanja u odnosu na brojna egzistencijalna pitanja hrvatske manjinske zajednice u Srbiji, organizira se Mladež DSHV-a.
Mladež DSHV-a djeluje na temelju Programa i Statuta DSHV-a, Programa i Pravilnika Mladeži DSHV-a.
Članom Mladeži DSHV-a može postati član DSHV koji ima od 18 do 27 godina.
Ustrojstvo i djelokrug rada bliže se uređuju Pravilnikom Mladeži koji mora biti sukladan ovom Statutu.

Članak 28.

Radi promicanja i zaštite interesa žena te snažnijeg uključivanja žena u politički život DSHV-a,  osniva se Forum žena DSHV-a.
Tijela Foruma žena su Skupština i Predsjedništvo.
Ustrojstvo i djelokrug rada bliže se uređuju Pravilnikom Foruma žena DSHV-a, koji mora biti sukladan ovom Statutu.

IX.

TIJELA UPRAVLJANJA DSHV-a, NAČIN NJIHOVA IZBORA, UVJETI I NAČIN OPOZIVA, TRAJANJE MANDATA, NAČIN ODLUČIVANJA I NJIHOVE OVLASTI I ODGOVORNOSTI

Članak  29.

Članovi DSHV-a upravljaju strankom neposredno i preko izabranih predstavnika u tijela  upravljanja utvrđene ovim Statutom.
Tijela, organi, povjerenstva i drugi oblici organiziranja svoje odluke donose natpolovičnom većinom nazočnih od ukupnog broja članova tog organa, osim ako ovim Statutom nije drugačije predviđeno.
Kod predlaganja kandidata u tijela, vodit će se računa o njihovom doprinosu i značaju u radu DSHV-a, regionalnoj zastupljenosti članova, obrazovnoj, spolnoj i dobnoj strukturi DSHV-a.

Članak 30.

Tijela upravljanja DSHV-om su:
1. Skupština;
2. Vijeće;
3. Predsjedništvo;
4. Predsjednik;
5. Nadzorni odbor.

Članak  31.

Skupština DSHV-a najviše je tijelo upravljanja DSHV-a.
Skupština DSHV-a održava se kao redovita ili kao izvanredna.
Redovita Skupština DSHV-a održava se svake dvije godine, najkasnije do kraja ožujka.
Redovita Skupština može biti izborna ili radna.
Izvanrednu Skupštinu saziva se po potrebi kad to zahtjeva Vijeće, Predsjedništvo, Nadzorni odbor  ili najmanje 10% članova.
Izvanredna Skupština odlučuje o pitanjima radi koje je sazvana, a može i na samoj Skupštini staviti i druga pitanja na dnevni red, koja se predlože i usvoje.
O radu redovite i izvanredne Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjedavajući skupštine, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika.

Članak  32.

Skupštinu DSHV-a čine:
– članovi Vijeća;
– izaslanici podružnica DSHV-a, a način izbora i broj proporcionalan po broju članova podružnice, određuje Vijeće DSHV-a.
Mandat članova Skupštine je 4 godine, koliko i mandat Skupštine.

Članak  33.

Skupština DSHV-a:
– donosi Program i Statut i njegove izmjene i dopune odlukom većine od ukupnog broja članova;
– donosi opće akte;
– raspravlja o izvješćima o radu stranke i o materijalno-financijskom poslovanju;
– donosi deklaracije, rezolucije i program rada DSHV-a;
– razmatra i usvaja izvješće predsjednika DSHV-a o radu DSHV-a, u razdoblju između dvije Skupštine;
– razmatra i usvaja izvješće Statutarnog povjerenstva i Nadzornog odbora;
– donosi Poslovnik o svom radu;
– raspravlja i odlučuje i o drugim temeljnim pitanjima od važnosti za ostvarivanje svrhe i ciljeva  zbog kojih je DSHV osnovan;
– bira i opoziva Predsjednika DSHV-a, članove Predsjedništva i Vijeća DSHV-a, članove  Statutarnog povjerenstva i Nadzornog odbor pri čemu se izbor članova Predsjedništva po funkciji samo konstatira na Skupštini, a članovi Predsjedništva s liste koje predloži Predsjednik DSHV-a potvrđeni su pod uvjetom da dobiju većinu glasova nazočnih članova na Skupštini;
– daje autentično tumačenje programa, statuta i drugih akata.

Članak 34.

Poziv za redovitu ili izvanrednu Skupštinu mora se dostaviti svakom članu Skupštine,  isti objaviti u glasilu DSHV-a, „Glas Ravnice“, na web stranici DSHV-a  i u prostorijama DSHV-a,  najmanje 15 dana prije održavanja redovite Skupštine,a najmanje 8 dana prije održavanja izvanredne Skupštine.

Članak  35.

Vijeće je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u DSHV-u između dva zasjedanja Skupštine.
Predsjednik DSHV-a je ujedno i predsjednik Vijeća DSHV-a i Predsjedništva.
Sjednicama Vijeća predsjedava predsjednik ili zamjenik predsjednika DSHV-a.
Redovite sjednice Vijeća održavaju se najmanje jednom u 3 mjeseca, a saziva ih predsjednik DSHV-a.
Izvanredne sjednice održavaju se po potrebi na prijedlog predsjedništva, trećine članova Vijeća  ili svih odbora podružnica.
Članovima vijeća moraju biti pismeno upućene obavijesti o mjestu, vremenu i dnevnom redu sjednice, najmanje 7 dana prije njezina održavanja.

Članak 36.

Vijeće DSHV-a:
– provodi odluke Skupštine i utvrđuje politiku stranke:
– na prijedlog predsjednika DSHV-a iz redova članova Predsjedništva bira zamjenika predsjednika i 5 dopredsjednika;
– na prijedlog predsjednika DSHV-a bira i razrješava tajnika stranke;
– razmatra i usvaja godišnje izvješće predsjednika DSHV-a o radu stranke;
– donosi pravilnike o izborima u DSHV-u, stegovnoj odgovornosti, članarini i Poslovniku o radu;
– donosi izborni program, odlučuje o sudjelovanju na izborima i imenuje izborni stožer;
– odlučuje o izbornim i predizbornim koalicijama;
– utvrđuje, na prijedlog Predsjedništva, liste kandidata za Skupštinu Srbije, AP Vojvodine, lokalnih samouprava, kandidate za izvršnu vlast i daje suglasnost odborima podružnica na liste kandidata na lokalnim izborima;
– analizira rezultate izbora;
– donosi odluke o žalbama kao drugostupanjsko tijelo;
– donosi proračun prihoda i rashoda i odobrava završni račun;
– imenuje i razrješava glavnog urednika i članove redakcije stranačkog glasila „Glas Ravnice“;
– odlučuje o imenovanju urednika „web“ stranice DSHV-a;
– odlučuje o suradnji sa srodnim političkim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
– odobrava planove aktivnosti odbora podružnica;
– donosi odluku o prestanku rada podružnice DSHV-a;
– formira povjerenstva i komisije;
– kooptira, na prijedlog odbora podružnica i Predsjedništva, nove članove Vijeća, dopredsjednike DSHV-a najviše do jedne trećine članova Vijeća;
– pokreće pitanje nepovjerenja predsjedniku stranke i upućuje prijedlog Skupštini za njegovom smjenom na izvanrednoj Skupštini;
– pokreće pitanje nepovjerenja i smjenjuje dopredsjednike, članove predsjedništva i Vijeća;
– odlučuje o zasnivanju radnih odnosa;
– odlučuje o kupnji osnovnih sredstava i otuđenju istih;
– odlučuje o spajanju i razdvajanju mjesnih organizacija u cilju efikasnijeg rada DSHV-a;
– donosi prijedlog o prestanku rada DSHV-a i upućuje Skupštini na usvajanje;
– obavlja i druge poslove u skladu sa programom, Statutom i odlukama Skupštine DSHV-a.

Za donošenje odluke o smjeni dopredsjednika i za pokretanje postupka nepovjerenja predsjedniku stranke, potrebno je da za to glasuje većina ukupnoga broja članova Vijeća.
Za donošenje prijedloga o prestanku rada DSHV-a, potrebna je dvotrećinska većina ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 37.

Vijeće DSHV-a čine:
– Predsjedništvo DSHV-a;
– 11 vijećnika izabranih od strane Skupštine DSHV-a;
– po funkciji predsjednici mjesnih organizacija.

Ukoliko između dva zasjedanja Skupštine dođe do formiranja novih mjesnih organizacija,  njezin predsjednik sudjeluje u radu Vijeća do izbora za člana Vijeća na prvoj narednoj Skupštini DSHV.

Članak  38.

Predsjedništvo DSHV-a je političko tijelo DSHV-a.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini i vijeću DSHV-a.
Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine i mogu ponovno biti birani.
Članovi Predsjedništva su:
– predsjednik;
– zamjenik predsjednika;
– 10 članova, od kojih 5 članova bira Skupština, a 5 članova Predsjedništva  koje predloži predsjednik DSHV-a, a Skupština potvrđuje;
– i članovi po funkciji i to predsjednik Mladež DSHV-a, predsjednica Foruma žena DSHV-a  i predsjednici podružnica.

Članak  39.

Predsjedništvo DSHV-a:
– utvrđuje i vodi politiku stranke između dva zasjedanja Vijeća DSHV;
– izvršava odluke Skupštine i Vijeća;
– donosi odluke i zauzima stavove o aktualnim političkim i drugim pitanjima;
– procjenjuje rad stranačkih dužnosnika u tijelima vlasti;
– analizira provedbu izbornih ciljeva i strategije DSHV-a;
– donosi Poslovnik o radu, upute o prijamu novih članova, o postupcima pri izlasku iz DSHV-a, o  sačinjavanju godišnje analize rada mjesnih organizacija i podružnica, propisuje formu i sadržaj članske iskaznice;
– donosi odluku o visini članarine;
– donosi odluke o najmu, renoviranju i opremanju stranačkih prostorija;
– utvrđuje godišnji financijski plan;
– vodi kadrovsku politiku stranke;
– briše članove iz evidencije članstva u DSHV-u;
– na prijedlog predsjednika utvrđuje resorna zaduženja dopredsjednicima;
– priprema prijedloge odluka koje donose Vijeće i Skupština DSHV-a;
– utemeljava komisije kao savjetodavna tijela.

Članak 40.

Predsjedništvo DSHV-a radi u sjednicama.
Sjednice Predsjedništva DSHV održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno  osim u mjesecu kada zasjeda Vijeće.
Sjednicu Predsjedništva DSHV saziva predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.
Sjednica Predsjedništva DSHV mora se sazvati kada to traži jedna trećina Predsjedništva, ili  pojedina podružnica, ili najmanje 10 članova Vijeća ili Nadzorni odbor.
O sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik.

Članak 41.

Predsjednik DSHV-a predstavlja, zastupa i rukovodi strankom.
Mandat predsjednika traje 4 godine i na tu dužnost može biti ponovno izabran.
Predsjednik DSHV-a je ujedno i predsjednik predsjedništva i predsjednik vijeća DSHV-a.

Članak  42.

Predsjednik DSHV-a:
– vodi politiku stranke, sukladno programskim dokumentima, odlukama Skupštine, Vijeća i  Predsjedništva DSHV-a;
– utvrđuje i iznosi u javnosti političke stavove stranke;
– predlaže Skupštini listu kandidata za predsjedništvo i Vijeće DSHV-a;
– predlaže predsjedništvu liste kandidata za republičke, pokrajinske i lokalne izbore;
– predlaže vijeću DSHV-a kandidate za dopredsjednike i svog zamjenika;
– potpisuje međustranačke sporazume i dogovore nakon prihvaćanja od strane vijeća DSHV-a;
– podnosi Skupštini izvješće o radu stranke za mandatno razdoblje;
– podnosi Vijeću godišnje izvješće o radu stranke;
– saziva i predsjedava Vijeću i Predsjedništvu stranke;
– saziva Skupštinu DSHV-a;
– delegira određena zaduženja dopredsjednicima i drugim dužnosnicima stranke.

Ukoliko predsjednik DSHV-a ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od dana kada to zahtijevaju za to mjerodavna tijela, istu će sazvati njegov zamjenik ili nadzorni odbor.
U slučaju svoje odsutnosti, predsjednika DSHV-a zamjenjuje njegov zamjenik.

Članak  43.

Zamjenik predsjednika DSHV-a pomaže u radu predsjedniku DSHV-a, a zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti.
Zamjenik predsjednika stranke može istovremeno obnašati i funkciju dopredsjednika.

Članak  44.

Tajnik DSHV je osoba od posebnoga povjerenja.
Tajnik naročito:
– vodi zapisnik o sjednicama Vijeća i Predsjedništva;
– daje informacije za javnost u dogovoru s predsjednikom DSHV-a;
– brine se o sredstvima i vodi posebnu evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini DSHV-a;
– rukovodi administracijom stranke.

X.

STATUTARNO POVJERENSTVO

Članak 45.

Radi vjerodostojnog i jedinstvenog tumačenja, te praćenja primjene Statuta, Skupština DSHV-a osniva Statutarno povjerenstvo, kao savjetodavno tijelo.
Statutarno povjerenstvo ima pet članova i dva zamjenika s političkim i stručnim iskustvom.
Najmanje tri člana Statutarnog povjerenstva moraju imati pravnu naobrazbu.
Mandat članova Statutarnog povjerenstva je četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.
Za svoj rad Statutarno povjerenstvo odgovara Skupštini.
Članovi između sebe biraju predsjednika i tajnika.
Statutarno povjerenstvo:
–  tumači Statut i druge opće akte DSHV-a;
–  priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata stranke,
–  daje mišljenje o usklađenosti odluka tijela upravljanja DSHV-a sa Statutom,
–  podnosi izvješće o radu Skupštini DSHV-a.

Statutarno povjerenstvo dužno je davati tumačenja Statuta i drugih općih akata na zahtjev tijela stranke.
Tumačenje i mišljenje se daje najkasnije u roku od trideset dana po primitku zahtjeva.

XI.

OSTVARIVANJE UNUTARNJE (INTERNE) KONTROLE FINANCIJSKOGA POSLOVANJA

Članak  46.

Internu kontrolu vrši Nadzorni odbor koji broji 5 članova i 5 zamjenika koji između sebe biraju  predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
Članovi Predsjedništva i članovi Vijeća ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 47.

Nadzorni odbor:
– pregleda materijalno-financijsko poslovanje
– prati zakonitosti rada tijela DSHV-a
– podnosi svoje izvješće Vijeću i Skupštini najmanje jednom godišnje.
Nadzorno tijelo je samostalno u svojem radu i odgovorno Skupštini koja ga je birala.

Članak 48.

Unutarnja kontrola financijskog poslovanja vrši se putem komisije koju čine predsjednik i dopredsjednici stranke.
Svaki član stranke može u svako vrijeme zatražiti uvid u prihode i rashode stranke.
Odgovorna osoba za financijsko poslovanje je računopolagač, a imenuje ga Predsjedništvo.

XII.

UDRUŽIVANJE POLITIČKE STRANKE

Članak 49.

Skupština odlučuje o udruživanju DSHV-a u šire političke saveze u zemlji i inozemstvu odlukom 2/3 glasova svih članova Skupštine.
Skupština DSHV-a može donositi odluku o eventualnom spajanju s drugom političkom strankom odlukom 2/3 glasova svih članova Skupštine.

XIII.

PRESTANAK DSHV-a

Članak 50.

DSHV prestaje djelovati odlukom Skupštine, koja se donosi dvotrećinskom većinom ukupnog  broja članova Skupštine.
U slučaju da prestane sa radom ili po sili zakona, imovina DSHV-a koja se bude zatekla u trenutku prestanka, pripast će Katoličkom institutu za kulturu, povijest i duhovnost “Ivan Antunović” u Subotici.

XIV.

POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA, PROGRAMA I DRUGIH OPĆIH AKATA

Članak 51.

Postupak izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata vrši se po postupku za donošenje ovoga Statuta.

XV.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak  52.

Tekst Statuta DSHV-a usvojen je u identičnom tekstu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i latiničnim pismom na hrvatskom jeziku, i oni su u ravnopravnoj službenoj uporabi.

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu 8. dana po donošenju na Skupštini DSHV-a.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe do sada vrijedećeg Statuta donesenog na Skupštini DSHV-a,02.03.2008.godine.
Skupština ovlašćuje Vijeće da u postupku preregistracije stranke  uskladi odredbe ovog Statuta sa eventualnim uputama Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sukladno Zakonu o političkim strankama.

Predsjedavajući Skupštine
Martin Bačić

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti