Ponovno ni jedna zastava hrvatske zajednice na zgradama tijela vlasti u Subotici na praznik Hrvata u Srbiji

Ponovno ni jedna zastava hrvatske zajednice na zgradama tijela vlasti u Subotici na praznik Hrvata u Srbiji

Uvažavajući činjenicu da je u Republici Srbiji na snazi izvanredno stanje, ipak moramo konstatirati da smo i na današnji praznik Hrvata u Srbiji – blagdan svetog Josipa, svjedoci apsolutne neprimjene prava na upotrebu nacionalnih simbola, pravo koje jamči Ustav Republike Srbije (čl. 79) i Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (čl. 16), na teritoriju grada Subotice.

Ustav Republike Srbije, opet ćemo ponoviti, propisuje pravo na „upotrebu svojih simbola na javnim mjestima“, a u Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, pak, stoji da svaka nacionalna zajednica u Republici Srbiji ima pravo „na upotrebu nacionalnih simbola i znamenja“. U članku 16 Zakona izričito se predviđa pravo da se nacionalni simboli – a to je zastava hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, „službeno ističu tokom državnih praznika Republike Srbije i potvrđenih praznika nacionalne manjine na zgradama i u prostorijama lokalnih organa i organizacija s javnim ovlaštenjima na područjima na kojima je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi“.

Podsjećanja radi, treba reći da je zastava hrvatske zajednice u Republici Srbiji zastava hrvatskoga naroda. Prema opisu sa službenih stranica Hrvatskoga nacionalnog vijeća (www.hnv.org.rs) ona ima sljedeći izgled: „horizontalna trobojnica s poljima istih visina, odozgo na dolje: crvena, bijela i plava, a preko bijele boje i malo preko plave u centru nalazi se povijesni grb Hrvata, štit s dvadeset i pet naizmjeničnih kvadrata crvene i bijele boje, a na prvom mjestu je kvadrat crvene boje. Odnos dužine i širine zastave je dva prema jedan, a središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.“

Istina, zbog izvanrednog stanja u državi zbog virusa Covid-19, Hrvati svoj nacionalni praznik neće danas javno obilježiti. No, to nije razlog da se primjena zakona suspendira. U čestitci u povodu blagdana svetog Josipa istaknuo sam da ga treba slaviti „primjereno društvenom trenutku“, te sam pozvao Hrvate da porade „skupa na osnaživanju solidarnosti spram potrebitih i našega zajedništva“.

Na teritoriju Grada Subotice, hrvatski je jezik u službenoj uporabi. I danas bi se trebala zastava hrvatske zajednice vijoriti na svim „zgradama i u prostorijama lokalnih organa i organizacija s javnim ovlaštenjima“. No, to se nije dogodilo ne samo u Subotici već i u okolnim mjestima – Tavankutu, recimo, ili Bajmaku, što držimo da je poražavajuće! Je li to svjesni akt diskriminacije i prešućivanja ili nemar predstavnika vlasti? Bilo kako bilo, nama valja nastaviti ukazivati na neprimjenu zakona, i to u dobroj vjeri da se isti propusti više ne ponavljaju!

 

Tomislav Žigmanov

predsjednik DSHV-a

Ostale vijesti