Predsjedništvo

PREDSJEDNIŠTVO DSHV-a

 

Izvod iz Statuta:

 

Članak  38.

 

Predsjedništvo DSHV-a je političko tijelo DSHV-a.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini i vijeću DSHV-a.
Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine i mogu ponovno biti birani.
Članovi Predsjedništva su:
– predsjednik;
– zamjenik predsjednika;
– 10 članova, od kojih 5 članova bira Skupština, a 5 članova Predsjedništva  koje predloži predsjednik DSHV-a, a Skupština potvrđuje;
– i članovi po funkciji i to predsjednik Mladež DSHV-a, predsjednica Foruma žena DSHV-a  i predsjednici podružnica.

 

Članak  39.

 

Predsjedništvo DSHV-a:
– utvrđuje i vodi politiku stranke između dva zasjedanja Vijeća DSHV;
– izvršava odluke Skupštine i Vijeća;
– donosi odluke i zauzima stavove o aktualnim političkim i drugim pitanjima;
– procjenjuje rad stranačkih dužnosnika u tijelima vlasti;
– analizira provedbu izbornih ciljeva i strategije DSHV-a;
– donosi Poslovnik o radu, upute o prijamu novih članova, o postupcima pri izlasku iz DSHV-a, o  sačinjavanju godišnje analize rada mjesnih organizacija i podružnica, propisuje formu i sadržaj članske iskaznice;
– donosi odluku o visini članarine;
– donosi odluke o najmu, renoviranju i opremanju stranačkih prostorija;
– utvrđuje godišnji financijski plan;
– vodi kadrovsku politiku stranke;
– briše članove iz evidencije članstva u DSHV-u;
– na prijedlog predsjednika utvrđuje resorna zaduženja dopredsjednicima;
– priprema prijedloge odluka koje donose Vijeće i Skupština DSHV-a;
– utemeljava komisije kao savjetodavna tijela.

 

Članak 40.

 

Predsjedništvo DSHV-a radi u sjednicama.
Sjednice Predsjedništva DSHV održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno  osim u mjesecu kada zasjeda Vijeće.
Sjednicu Predsjedništva DSHV saziva predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.
Sjednica Predsjedništva DSHV mora se sazvati kada to traži jedna trećina Predsjedništva, ili  pojedina podružnica, ili najmanje 10 članova Vijeća ili Nadzorni odbor.
O sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik.

 

 

ČLANOVI  PREDSJEDNIŠTVA MANDAT 2021. – 2025.

 

Tomislav Žigmanov – predsjednik DSHV-a

Goran Kaurić - zamjenik predsjednika DSHV-a 

Mladen Petreš - tajnik DSHV-a

Dopredsjednici

Subotica – Mirko Ostrogonac;

Sombor  –  Zoran Čota;

Južno podunavlje – Renata Kuruc;

Srijem – Ankica Jukić Mandić.

 

Članovi predsjedništva

Mirko Ostrogonac - Žednik

Goran Kaurić - Zrenjanin

Željko Pakledinac - Vajska

Krunoslav Đaković - Srijemska Mitrovica

Snežana Periškić - Monoštor

Marin Piuković - Subotica

Renata Kuruc - Sonta

Goran Krnčević - Novi Sad

Marica Stantić - Đurđin

Mladen Petreš - Tavankut

Grgo Horvacki - Subotica

Slavko Benčik - Tavankut

Zoran Čota - Sombor

Vladislav Horvacki - Subotica

Ankica Jukić Mandić - Novi Sad

Dario Španović - Srijemska Mitrovica

 

 

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti