Vijeće

VIJEĆE  DSHV – a

Izvod uz Statuta:

Članak  35.

Vijeće je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u DSHV-u između dva zasjedanja Skupštine.
Predsjednik DSHV-a je ujedno i predsjednik Vijeća DSHV-a i Predsjedništva.
Sjednicama Vijeća predsjedava predsjednik ili zamjenik predsjednika DSHV-a.
Redovite sjednice Vijeća održavaju se najmanje jednom u 3 mjeseca, a saziva ih predsjednik DSHV-a.
Izvanredne sjednice održavaju se po potrebi na prijedlog Predsjedništva, trećine članova Vijeća  ili svih odbora podružnica.
… …

Članak 36.

Vijeće DSHV-a:
– provodi odluke Skupštine i utvrđuje politiku stranke:
– na prijedlog predsjednika DSHV-a iz redova članova Predsjedništva bira zamjenika predsjednika i 5 dopredsjednika;
– na prijedlog predsjednika DSHV-a bira i razrješava tajnika stranke;
– razmatra i usvaja godišnje izvješće predsjednika DSHV-a o radu stranke;
– donosi pravilnike o izborima u DSHV-u, stegovnoj odgovornosti, članarini i Poslovniku o radu;
– donosi izborni program, odlučuje o sudjelovanju na izborima i imenuje izborni stožer;
– odlučuje o izbornim i predizbornim koalicijama;
– utvrđuje, na prijedlog Predsjedništva, liste kandidata za Skupštinu Srbije, AP Vojvodine, lokalnih samouprava, kandidate za izvršnu vlast i daje suglasnost odborima podružnica na liste kandidata na lokalnim izborima;
– analizira rezultate izbora;
– donosi odluke o žalbama kao drugostupanjsko tijelo;
– donosi proračun prihoda i rashoda i odobrava završni račun;
– imenuje i razrješava glavnog urednika i članove redakcije stranačkog glasila „Glas Ravnice“;
– odlučuje o imenovanju urednika „web“ stranice DSHV-a;
– odlučuje o suradnji sa srodnim političkim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
– odobrava planove aktivnosti odbora podružnica;
– donosi odluku o prestanku rada podružnice DSHV-a;
– formira povjerenstva i komisije;
– kooptira, na prijedlog odbora podružnica i Predsjedništva, nove članove Vijeća, dopredsjednike DSHV-a najviše do jedne trećine članova Vijeća;
– pokreće pitanje nepovjerenja predsjedniku stranke i upućuje prijedlog Skupštini za njegovom smjenom na izvanrednoj Skupštini;
– pokreće pitanje nepovjerenja i smjenjuje dopredsjednike, članove predsjedništva i Vijeća;
– odlučuje o zasnivanju radnih odnosa;
– odlučuje o kupnji osnovnih sredstava i otuđenju istih;
– odlučuje o spajanju i razdvajanju mjesnih organizacija u cilju efikasnijeg rada DSHV-a;
– donosi prijedlog o prestanku rada DSHV-a i upućuje Skupštini na usvajanje;
– obavlja i druge poslove u skladu sa programom, Statutom i odlukama Skupštine DSHV-a.

Za donošenje odluke o smjeni dopredsjednika i za pokretanje postupka nepovjerenja predsjedniku stranke, potrebno je da za to glasuje većina ukupnoga broja članova Vijeća.
Za donošenje prijedloga o prestanku rada DSHV-a, potrebna je dvotrećinska većina ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 37.

Vijeće DSHV-a čine:
– Predsjedništvo DSHV-a;
– 11 vijećnika izabranih od strane Skupštine DSHV-a;
– po funkciji predsjednici mjesnih organizacija.

Ukoliko između dva zasjedanja Skupštine dođe do formiranja novih mjesnih organizacija,  njezin predsjednik sudjeluje u radu Vijeća do izbora za člana Vijeća na prvoj narednoj Skupštini DSHV.

 

 

Članovi Vijeća DSHV-a mandat  2021. – 2025.

 

Ivan Tumbas – Aleksandrovo

Antun Beneš – Bajmok

Josip Šarčević – Bikovo

Slaven Dulić – Subotica

Predrag Bedeković – Mirgeš

Vinko Stantić – Mala Bosna

Tomislav Stipić - Đurđin

Nataša Stipančević – Subotica

Grgo Kujundžić – Palić

Marijana Čović – Subotica

Blaško Stantić – Subotica

Marinko Jadrijević – Subotica

Tome Vojnić Mijatov – Tavankut

Irena Vojnić Hajduk – Žednik

Josip Laslo – Sombor

Zdenka Osterman – Sombor

Savo Tadić - Stanišić

Petar Pifat – Petrovaradin

Damir Pismestrović - Srijemska Mitrovica

Zlatko Načev - Srijemska Mitrovica

Ivan Majić - Odžaci

Aleksandar Lakatuš - Zrenjanin

Nikola Pavlić - Starčevo

Danka Stoajnov - Pančevo

Vladimir Stajić - Vršac

Dragan Dražić - Bački Petrovac

Maja Barbenik - Stara Bingula

Ivan Alerić - Pančevo

Janja Borovac - Sombor

Mato Groznica - Novi Sad

Andrea Matin - Monoštor

Anica Kopilović - Mala Bosna

Tome Kopilović - Subotica

Antun Lulić - Subotica

Željko Pančić - Subotica

Ninoslav Radak - Subotica

Petar Stantić - Donji Tavankut

Igor Terzić - Monoštor

 

 

Nazad na prethodnu stranu

Vijesti